Príjímacie konanie pre školský rok 2020/2021

publikoval admin , streda, 24/06/2020 - 17:27

Dôležitý oznam pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov prijatých  na štúdium do 1. ročníka denného štúdia v Strednej odbornej škole Ostrovského 1 v Košiciach v školskom roku 2020.

POKYNY K UKONČENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

publikoval admin , pondelok, 15/06/2020 - 10:51

V zmysle odporúčania KSK zo dňa 12.6.2020 v dňoch 22.6.2020 až 29.6.2020 vyučovanie v našej škole naďalej pokračuje dištančnou formou. Žiaci v uvedených dňoch zostávajú doma.

Informácie pre zákonných zástupcov uchádzačov neprijatých pre nedostatok miesta alebo nesplnenie kritérií prijímacieho konania

publikoval admin , piatok, 12/06/2020 - 10:23

Dňa 11. 06. 2020 sa ukončili zápisy na uvoľnené miesta v rámci autoremedúry v I. kole prijímacieho konania.

Všetky odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí, ktoré neboli vyriešené kladne prostredníctvom riaditeľky strednej odbornej školy v rámci autoremedúry, budú odoslané na Odbor školstva Košického samosprávneho kraja.

2. kolo prijímacieho konania pre šk.r. 2020/2021

publikoval admin , utorok, 09/06/2020 - 12:03
Riaditeľka Strednej odbornej školy, Ostrovského 1 v Košiciach v zmysle bodu 4. Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácií a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných odborných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 z 29. 04. 2020 vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest v študijných odboroch: