Informácie po prijímacích skúškach

publikoval admin , štvrtok, 11/05/2023 - 10:24
Riaditeľka strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023 v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR na webovom sídle strednej školy www.ostrovskeho.sk, samostatne pre každý študijný odbor. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. Ďalšie informácie budeme uvádzať priebežne.

Obsadili sme 3. miesto v celoslovenskom finále súťaže ZENIT 2023

publikoval admin , utorok, 28/02/2023 - 14:36

V dňoch 21.-23.2. 2023 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Zenit v kategórii Grafik. Náš žiak Lukáš Leščinský IV.D, ako zástupca košického kraja, sa pod vedením pána učiteľa Ing. Petra Krištova umiestnil na vynikajúcom 3.mieste zo zúčastnených zástupcov všetkých krajov Slovenska.