publikoval admin , streda, 18/09/2019 - 09:53
programovanie digitálnych technológií

Študijný odbor bude v experimentálnom overovaní od 1.9.2020

 

Študijný odbor vznikol na základe požiadaviek regionálnych zamestnávateľov v oblasti IT, ktorí sú zameraní na vývoj softvérových riešení pre rôzne oblasti.

Absolvent študijného odboru programovanie digitálnych technológií je kvalifikovaný pracovník  so širokým odborným profilom, ktorý je zameraný na programovanie širokého spektra digitálnych technológií s  využitím moderných vývojových nástrojov, postupov a jazykov. V rámci študijného odboru programovanie digitálnych technológií sa môže žiak odborne zamerať na programovanie internetových aplikácií  (používateľské rozhranie a dizajn - frontend a administrácia - backend), programovanie hier so silným zastúpením techník pre virtuálnu realitu, 3D zobrazovanie, či prvky umelej inteligencie a na  programovanie komerčných podnikových aplikácií, napr. ERP systémov.

Príprava v študijnom odbore 2573M programovanie digitálnych technológií zahŕňa teoretické vzdelanie a praktickú prípravu. Teoretické vzdelanie je väčšinou organizované v priestoroch školy a praktická príprava je organizovaná formou praxe v  odborných učebniach praktického vyučovania  pre IT odbory, prípadne na pracoviskách zamestnávateľov. Prvé dva ročníky žiaci spoločne nadobudnú potrebné základné vedomosti a zručnosti v odbornom vzdelávaní i praktickej príprave, od tretieho ročníka sa odborne profilujú na:

a)  programovanie internetových aplikácií (so zameraním na programovanie používateľského rozhrania a dizajnu front-end alebo programátori administrácie a celkovej funkcionality back-end)

b) programovanie hier (so zameraním na virtuálnu realitu, 3D zobrazovonie, základy umelej inteligencie)

c) programovanie komerčných podnikových aplikácií  (so zameraním na ERP systémy)

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolvent je pripravený samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti návrhu a vývoja softvérových riešení typu klient-server, návrhu a vývoja počítačových hier, 3D virtuálnej reality či komerčných podnikových aplikácií napr. SAP.