PRCOVNÉ POZÍCIE

Informácia o voľnom pracovnom mieste

     Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste školský špeciálny pedagóg (dohoda o pracovnej činnosti).

Nástup: podľa dohody

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: špeciálny školský pedagóg

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore v súlade so zákonom 138/2019 Z.z. a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • špeciálna pedagogika – pedagogický smer a päť rokov
  pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického
  poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-
  vzdelávacími potrebami
 • špeciálna pedagogika – nepedagogický smer a splnenie osobitnej kvalifikačnej
  požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
  v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a
  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • špeciálna pedagogika – poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky –
  najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti
  špeciálnopedagogického poradenstva
 • logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo
  doplňujúce pedagogické štúdium
 • učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
 • vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú
  starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov
  pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-
  vzdelávacími potrebami
 • učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník
  základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej
  kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej
  činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so
  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných
  školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej
  požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v
  oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi
  výchovno-vzdelávacími potrebami
 • učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium
  špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť
  rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického
  poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:

10,- €/hod.

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Životopis

Doklady o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na

adresu skola@ostrovskeho.sk  do 22.09.2021. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

v Košiciach, 16.09.2021                                                          

                                                                                                          Ing. Elena Tibenská, riaditeľka

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

    Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste údržbár s nástupom podľa dohody.

Kvalifikačné predpoklady: ukončené stredoškolské vzdelanie technického smeru minimálne s výučným listom

Osobnostné predpoklady:                            

manuálna zručnosť

vodičské oprávnenie skupiny B

samostatnosť, zodpovednosť

spoľahlivosť

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:

v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 701 Eur brutto.

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na

adresu skola@ostrovskeho.sk  do 26.9.2021. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

V Košiciach, 16. 09. 2021

                                                                                         Ing. Elena Tibenská,  riaditeľka