Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024

Rýchla navigácia(kliknite na príslušný odkaz):

Informácie k prijímaciemu konaniu

Určenie termínov konania prijímacích skúšok pre šk.r. 2023/2024

Predpoklady prijatia

Termíny k prijímaciemu konaniu

Prihlášky

Kritéria prijímacích skúšok

Priebeh prijímacích skúšok

Tlačivá


 

 

Informácie k prijímaciemu konaniu

V školskom roku 2022/2023 otvoríme sedem tried v prvom ročníku.

Na základe výsledkov prijímacieho konania bude prijatých prvých 190 uchádzačov podľa celkového poradia.

Najvyšši počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študujné odbory určený Košickým samosprávnym krajom a Ministerstvom školstva,vedy,výskumu a športu pre školský rok 2022/2023.

Kód študijného odboru

Názov študijného odboru

Stanovený počet prijatých žiakov

2559M00

inteligentné technológie 

25 ž

2561M00

informačné a sieťové technológie 

60 ž

2571K00

správca inteligentných a digitálnych systémov 

25 ž

2573M00

programovanie digitálnych technológií 

60 ž

3447K00

grafik digitálnych médií 

20 ž

 

Viac informácií o študijných odboroch ->

 

Informácie potrebné pre vyplnenie prihlášky na našu školu

EDU ID školy

100014987

Názov školy

Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1
040 01 Košice 

Kontaktný e-mail

skola@ostrovskeho.sk 

 

 

 

Predpoklady prijatia

Predpoklady prijatia

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania.

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy (§ 62 ods. 12 školského zákona).

Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 a § 161m zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe:

 • jednotných kritérií na úspešné vykonanie skúšky a ostatných podmienok prijatia na štúdium, ktoré riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní najneskôr 28. februára 2022 (§ 65 a § 161m školského zákona)
 • prijímacej skúšky (§ 66 školského zákona)

 

Termíny k prijímaciemu konaniu

 • Do 28. februára 2022 — zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky.
 • Do 20. marca 2022 — zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy.
 • Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:
  • v prvom termíne 2. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2022,
  • v druhom termíne 9. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. mája 2022.
 • Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 na webovom sídle školy alebo na výveske školy a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.
 • 18. mája 2022 — škola doručí rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonným zástupcom žiaka.
 • Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (vzor potvrdenia). Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.
 • Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia.

 

Prihlášky

Prihlášku možno podať — elektronicky bez podpisu alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 1. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

Zákonný zástupca podáva len jednu prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022.

Zákonný zástupca na prihláške uvedie v poradí podľa záujmu:

 • najviac dva netalentové odbory,
 • najviac dva talentové odbory.

Poradie záujmu je pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl informačné, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

Hodnotenie žiaka, uvedené v prihláške na vzdelávanie, potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje.

Povinnými prílohami prihlášky sú:

Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania , o ktorý sa uchádza predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.

Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky, predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti, predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

V prípade uchádzača so ŠVVP je potrebné, aby sa  zákonný zástupca pred podaním prihlášky oboznámil s  "Podmienkami vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami" jednotlivých študijných odborov na našej škole a v termíne do 28. februára 2022 individuálne konzultoval  druh ŠVVP so zástupkyňou riaditeľky pre teroretické vyučovanie. Zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP priloží k prihláške  na štúdium nasledovné doklady:

 - aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálnom pedagogickom vyšetrení nie staršiu ako dva roky vrátane odporúčaní na úpravu prijímacích skúšok,

- žiadosť o úpravu prijímacích skúšok.

Kontaktná osoba: Ing. Janka Sabová, tel.: +421 915 942 598

Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.

 

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky

 • Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.
 • Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému
  najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške
  pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy
  k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky. (Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023 -> )
 • Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.
 • Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe

 • Prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (link tlačivá) / od 1. januára 2022.
 • Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022; ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.
 • Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh podľa bodu 1 písm. g), podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške. Ak nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola.
 • Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2022 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.
 • Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy. Tlačivo vyhlásenia nájdete na tomto odkaze.

Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

 

 

Kritéria prijímacích skúšok

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 si môžete stiahnuť tu.

 

Priebeh prijímacích skúšok

Aktuálne informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2022/2023

Prijímacie skúšky z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra:

 1. termín – 2. máj 2022 (pondelok)
 2. termín – 9. máj 2022 (pondelok).

Počet prihlásených uchádzačov 538 (povolený počet prijatých 190).

Pozvánky na prijímacie skúšky boli odoslané 21. apríla 2022 cez informačný systém základnej školy EduPage, prípadne prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

V pozvánke je uvedený osobný identifikačný kód uchádzača a časový harmonogram priebehu prijímacích skúšok.

Uchádzači, ktorí si podali 2 prihlášky na vzdelávanie v 2 rôznych študijných odboroch v našej škole, budú konať prijímacie skúšky len raz v 1. termíne 2. mája 2022. Výsledné bodové hodnotenie prijímacích skúšok bude použité pri určení poradia v obidvoch študijných odboroch.

Upozornenie:

Uchádzači budú na testoch namiesto mena a priezviska uvádzať pridelený osobný identifikačný kód, ktorý je uvedený v pozvánke na prijímacie skúšky. Je nevyhnutné, aby uchádzači mali tento kód pri sebe na prijímacích skúškach a tiež odbor, do ktorého sa prihlásili (najlepšie vytlačená pozvánka).

Ak po doručení výsledkov T9-22 strednej škole bude možné uchádzača prijať bez prijímacej skúšky, budú o tejto skutočnosti zákonní zástupcovia uchádzača informovaní (najskôr 28. - 29. apríla 2022).

Ak sa uchádzač zo závažných dôvodov (najmä zdravotných) nemôže v uvedených termínoch zúčastniť na prijímacích skúškach, zákonný zástupca oznámi dôvod neúčasti riaditeľke strednej školy najneskôr v deň konania prijímacích skúšok do 8:00 hod. Neúčasť je nutné neodkladne (do 2 dní) doložiť lekárskym potvrdením, resp. iným dokladom spolu so žiadosťou o povolenie vykonať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne.

Uchádzači so ŠVVP, ktorým zákonní zástupcovia doložili k prihláške na vzdelávanie aktuálne správy s odporúčaniami na úpravu podmienok prijímacích skúšok, budú mať predĺžený čas na vypracovanie testov a ďalšie úpravy v zmysle odporúčaní. Obsah prijímacej skúšky bude rovnaký ako u ostatných uchádzačov.

Priebeh prijímacích skúšok

 1. Ráno od 8:00 hod. prichádzajú uchádzači do školy podľa harmonogramu uvedeného v pozvánke. Vo vestibule budovy školy budú na výveske zverejnené zoznamy uchádzačov podľa odborov a učební, v ktorých budú konať prijímacie skúšky.

Pedagógovia poverení službou na chodbách usmernia uchádzačov do príslušných učební.

Príchod uchádzačov treba načasovať tak, aby uchádzači boli o 8:45 hod. v príslušných učebniach, kde od 8:45 do 9:00 hod. prebehne prezentácia a pokyny k vypracovaniu testov.

 1. Pokyny k písaniu testu z matematiky: žiakom sa povoľuje pri skúške používať kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu ani tabletu. Počas skúšky nie je povolené používanie vlastných pripravených materiálov.
 2. Zákonných zástupcov prosíme, aby nevstupovali do budovy školy.
 3. V čase prijímacích skúšok sa uchádzači budú riadiť aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami a odporúčaniami v školskom prostredí.

Informácie po prijímacích skúškach

Riaditeľka strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 na webovom sídle strednej školy www.ostrovskeho.sk, samostatne pre každý študijný odbor.

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

Úspešný – prijatý uchádzač

 1. Vo výsledkovej listine bude povolený počet prijatých žiakov oddelený čiarou (povolený počet prijatých žiakov je uvedený v kritériách prijatia žiakov).

Riaditeľka strednej školy rozhodne o prijatí a doručí rozhodnutie zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy EduPage a poštou do 18.mája 2022.

 1. Zákonný zástupca prijatého žiaka doručí potvrdenie o nastúpení alebo o nenastúpení žiaka  na štúdium strednej škole od 18. mája 2022 do 23. mája 2022 (23:59 hod.). Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Tlačivo potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium nájdete medzi tlačivami na konci týchto informácií.

Toto potvrdenie zákonný zástupca uchádzača môže doručiť cez informačný systém základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného a podpísaného tlačiva e-mailom: skola@ostrovskeho.sk, poštou na adresu strednej školy, do elektronickej schránky školy alebo osobne na sekretariát riaditeľky školy. Potvrdenie podpisujú obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že rodičia doručili riaditeľke školy spolu s prihláškou vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden zo zákonných zástupcov  - v tom prípade podpisuje len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení.

Nedoručenie potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení žiaka sa považuje za nezáujem o štúdium v našej strednej škole a rozhodnutie, ktorým bol žiak prijatý sa stáva neplatným.

Úspešný – neprijatý uchádzač

 1. Uchádzači, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta uchádzačov, ktorí sa nezapíšu alebo pošlú potvrdenie o nenastúpení.

Riaditeľka školy rozhodne o neprijatí a doručí rozhodnutie zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy EduPage a poštou do 18. mája 2022.

 1. Ak sa uvoľní miesto, pretože prijatý uchádzač odovzdá škole potvrdenie o nenastúpení (vyberie si inú školu), vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzača, ktorý je pod čiarou (v autoremedúre).
 2. Dôležitým predpokladom je fakt, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí, čím potvrdzuje pretrvávajúci záujem o štúdium.
 3. Až na základe doručeného rozhodnutia o neprijatí, zákonný zástupca uchádzača môže podať písomné odvolanie riaditeľke strednej školy v lehote do 5 dní odo dňa jeho doručenia.

Vzor odvolania proti neprijatiu nájdete medzi tlačivami na konci týchto informácií.

V odvolaní proti rozhodnutiu o neprijatí uchádzača na strednú školu je nutné uviesť tieto údaje:

 • meno, priezvisko a adresu zákonného zástupcu (aj telefónne číslo),
 • dátum doručenia rozhodnutia,
 • číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia,
 • meno a priezvisko uchádzača aj s dátumom narodenia,
 • kód a názov odboru,
 • dôvod neprijatia uvedený v rozhodnutí o neprijatí na štúdium,
 • dôvod odvolania,
 • miesto, dátum a vlastnoručný podpis.
 1. Ak riaditeľka školy nezistí dôvody na zrušenie svojho rozhodnutia o neprijatí, postúpi odvolanie zriaďovateľovi školy (Košický samosprávny kraj) odvolaciemu orgánu v druhom stupni na preskúmanie obsahu rozhodnutia a odvolania. Ten následne potvrdí alebo nepotvrdí rozhodnutie riaditeľky školy.

Neúspešný uchádzač – nesplnil kritériá

 1. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca uchádzača písomne odvolať prostredníctvom riaditeľky strednej školy v lehote do 5 dní odo dňa jeho doručenia v súlade s § 68 ods.4 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon). Náležitosti odvolania podľa bodu 4.

 

Tlačivá