Image removed.

 

Úlohou centra odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) pre informačné a sieťové technológie pri Strednej odbornej škole, Ostrovského 1 v Košiciach je poskytnúť vzdelávanie v oblasti informačných technológií nielen žiakom SOŠ, ale aj žiakom ostatných stredných škôl, pedagogickým pracovníkom ako aj zamestnancom firiem v regióne.

 

Štruktúra  COVaP pozostáva z týchto oddelení:


Oddelenie počítačovej grafiky:

Pracovisko vektorovej a bitmapovej 2D grafiky – ponúka možnosť vzdelávania v oblasti tvorby a spracovania podkladov pre tlačenú vektorovú grafiku (zameranie na propagáciu a reklamu), spracovania, úpravy a tlačenia bitmapovej grafiky a fotografií. 

Pracovisko 3D grafiky a modelovania - ponúka možnosť vzdelávania v tvorbe 3D modelov, práce s povrchovými materiálmi a animovaním. 

Pracovisko spracovávania fotografie, obrazu a zvuku – ponúka vzdelávanie v oblasti základných techník fotografovania, kamerových prác a zvuku, následného spracovávania fotografie, filmu a zvuku – ich aplikácia v praxi. 

Pracovisko programovania webovej grafiky a animácií – ponúka vzdelávanie v oblasti tvorby statických a dynamických webových stránok, FLASH aplikácií, multimediálnych prezentácií

 

Oddelenie sieťových technológií:

Pracovisko technológie LAN sietí Ethernet – ponúka možnosť vzdelávania v oblasti sieťových modelov, prenosových médií, testovania káblov, IP protokolov, podsieťovania a protokolov na aplikačnej vrstve 

Pracovisko konfigurácie smerovačov – ponúka vzdelávanie v oblasti základnej konfigurácie smerovačov, nastavenia smerovacích protokolov a ACL protokolov 

Pracovisko konfigurácie prepínačov – ponúka vzdelávanie v oblasti konfigurácie prepínačov, smerovacích protokolov, používania VLSM, VLAN sietí, STP a VTP protokolu 

Pracovisko WAN technológií – ponúka vzdelávanie v oblasti technológií PPP, Frame Relay, DSL a ISDN


Oddelenie informačných technológií:

Pracovisko diagnostiky PC – ponúka možnosť získania zručností v oblasti diagnostických postupov pri hľadaní porúch hardvéru a softvéru, inštalácií operačného systému a aplikačných programov 

Pracovisko softvérových aplikácií – ponúka možnosť vzdelávania v oblasti kancelárskeho balíka MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook) 

Pracovisko databázových aplikácií – ponúka vzdelávanie v oblasti databázových systémov SQL, MySQL