Informácie o prijímacom konaní na vyššie odborné štúdium pre školský rok 2022/2023

Podmienky a kritériá prijatia:

  • Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
  • Uchádzač v stanovenom termíne (do 31. mája 2022) doručil riadne vyplnenú prihlášku na vyššie odborné štúdium.
  • Kompletné vyplnenie elektronickej prihlášky na štúdium platnej pre školský rok 2022/2023. Po úspešnom odoslaní sa vygeneruje pdf súbor, ktorý je potrebné vytlačiť, podpísať a doplniť rodné číslo a spolu s požadovanými prílohami ju doručiť (alebo poslať poštou) do 31.mája 2022 na adresu školy: SOŠ IT Ostrovského 1, 040 01  Košice.
  • K prihláške je nutné priložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a kópie koncoročných vysvedčení z 1. až 4. ročníka strednej školy, maturitná skúška nesmie byť staršia ako 5 rokov (najstaršia akceptovaná MS je z roku 2017).
  • Uchádzači, ktorí maturujú v roku 2022 pošlú poštou overené fotokópie vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia hneď po vykonaní maturitnej skúšky, na adresu školy: SOŠ IT, Ostrovského 1, 040 01 Košice. 
  • Zdravotná spôsobilosť uchádzača na štúdium a výkon povolania potvrdená praktickým lekárom sa nevyžaduje.
  • Uchádzač absolvoval počas štúdia na strednej škole predmet anglilcký jazyk.
  • Uchádzač sa celkovým súčtom bodov umiestnil do stanoveného počtu prijímaných žiakov.

 

Podmienky prijímacích skúšok a pravidlá prijímacieho konania budú upresnené podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

Kliknite na online prihlášku na štúdium !!!

 

Kritériá a ostatné podmienky pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka denného vyššieho odborného štúdia na SOŠ Ostrovského 1, Košice pre školský rok 2022/2023 budú zverejnené najneskôr do 15. mája 2022.