SRRZ -RZ 

SRRZ -RZ  pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice je členom Slovenskej rady rodičovských združení.

 

Identifikačné údaje:

predsedníčka ZRPŠ:

Zuzana Ušalová

pokladník:

Diana Timková

tajomník:

Lenka Šagátová

koordinátor medzi školou a ZRPŠ:

Ing. Veronika Mereiderová, e-mail: mereiderova(zavináč)ostrovskeho.sk

názov:

Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole

adresa:

Ostrovského 1, 040 01 Košice

bankové údaje:

IČO: 17319617/1261

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, č.u.: 0445561492/0900

organizácia Rady rodičov:

• členská schôdza – tvoria ju zákonní zástupcovia žiakov SOŠ.

• triedna schôdza – tvoria ju zákonní zástupcovia jednotlivej triedy

• rodičovská rada – tvoria ju triedni dôverníci jednotlivých tried

• výbor združenia – tvorí ju predseda, tajomník, pokladník. 


Ciele rodičovského združenia:

Cieľom združenia je v spolupráci s pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy prípadne aj inými osobami a organizáciami dosiahnuť:

a) neustále zlepšovanie podmienok pri výchove a vzdelávaní študentov Strednej odbornej školy, Ostrovského 1, Košice (ďalej len SOŠ),

b) vzdelávanie žiakov v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti odbornej i všeobecnej pedagogiky,

c) výchovu žiakov založenú na princípoch humanizmu a demokracie, vlasteneckého cítenia a rozvoja jeho osobnosti,

d) ochranu práv žiakov, v súlade s medzinárodnými dohovormi a ochrane práv dieťaťa, realizáciu práv a povinností zákonných zástupcov žiakov vyplývajúcich z platnej právnej úpravy rodinného práva, ochranu zamestnancov školy pred spoločensky nežiaducimi prejavmi žiakov i ich zákonných zástupcov, či iných spoločenských skupín.

 

Činnosť združenia je zameraná najmä na:

a) riešenie výchovných vzdelávacích problémov v spolupráci so zamestnancami školy,

b) ochranu žiakov pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávacom procese a ich nadmerným zaťažovaním,

c) podávanie podnetov riaditeľovi školy a orgánom štátnej správy v školstve na racionalizáciu vyučovacieho procesu v závislosti na potreby praxe a spoluprácu pri riešení týmito orgánmi i združeniami na iných školách, či inými občianskymi iniciatívami (nadácie a pod.),

d) rozvoj záujmovej činnosti žiakov, spoluprácu pri organizovaní školských výletov, exkurzií, športových aktivít, podpore talentovaných žiakov a podobne,

e) poskytovať SOŠ materiálnu a finančnú podporu výchovno — vzdelávacieho procesu v súlade so schváleným rozpočtom združenia,

f) pomáhať SOŠ pri zabezpečovaní dochádzky študentov, ich ubytovania v domove mládeže a školskom stravovaní.

Dokumenty:

správa o finančnom hospodárení v šk. roku 2020/2021

finančný denník RZ na šk. rok 2020/2021

návrh finančného rozpočtu RZ na šk. rok 2021/2022

 

správa o finančnom hospodárení v šk. roku 2019/2020

finančný denník RZ na šk. rok 2019/2020

návrh finančného rozpočtu RZ na šk. rok 2020/2021

 

správa o finančnom hospodárení v šk. roku 2015/2016

finančný denník RZ na šk. rok 2015/2016

návrh finančného rozpočtu RZ na šk. rok 2016/2017