publikoval admin , pondelok, 26/06/2023 - 13:12
špecialista informačnej bezpečnosti

 Študijný odbor - 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti

špecialista informačnej bezpečnosti

Študijný odbor - 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti reaguje na rozvoj a trendy v oblasti informačných technológií a zvyšujúcu sa potrebu kvalifikovaných odborníkov v oblasti bezpečnosti informačných systémov.

Absolvent študijného odboru -  2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti  získa úplné stredné odborné vzdelanie - trojročným pomaturitným vyšším odborným štúdiom -  ISCED 5B. 

Cieľovou skupinou sú absolventi stredných odborných škôl a gymnázií, podmienkou prijatia je ukončené úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania.

Dokladom o získanej kvalifikácii je Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať  titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“.

Kľúčové oblasti vzdelávania:

 • bezpečnosť počítačových sietí
 • bezpečnosť operačných systémov
 • zabezpečenie komunikácie – kryptovanie, princípy kryptografie
 • uchovávanie a spracovanie dát
 • právne aspekty informačných systémov
 • bezpečnostná politika, audit

Absolvent študijného odboru môže počas štúdia získať niekoľko medzinárodných certifikátov:

 • v oblasti počítačových sietí: CCNA 1 a 2
 • v oblasti bezpečnosti PC sietí: Network Security, CCNA Security, CyberOps Associate
 • v oblasti operačných systémov: LPIC-1, LPIC-2
 • v oblasti bezpečnosti informačných systémov: príprava na certifikáciu CISSP

 

Podmienky a kritériá prijatia:

Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

 • Uchádzač v stanovenom termíne do 31. máj 2023 (DRUHÉ KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 25.08.2023 ) doručil riadne vyplnenú prihlášku na vyššie odborné štúdium.
 • Kompletné vyplnenie elektronickej prihlášky na štúdium platnej pre školský rok 2023/2024. Po úspešnom odoslaní sa vygeneruje pdf súbor, ktorý je potrebné vytlačiť, podpísať a doplniť rodné číslo a spolu s požadovanými prílohami ju doručiť (alebo poslať poštou) do 31. máj 2023 (DRUHÉ KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 25.08.2023) na adresu školy: SOŠ IT Ostrovského 1, 040 01  Košice.
 • K prihláške je nutné priložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a kópie koncoročných vysvedčení z 1. až 4. ročníka strednej školy, maturitná skúška nesmie byť staršia ako 5 rokov (najstaršia akceptovaná MS je z roku 2018).
 • Uchádzači, ktorí maturujú v roku 2023 pošlú poštou overené fotokópie vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia hneď po vykonaní maturitnej skúšky, na adresu školy: SOŠ IT, Ostrovského 1, 040 01 Košice.
 • Zdravotná spôsobilosť uchádzača na štúdium a výkon povolania potvrdená praktickým lekárom sa nevyžaduje.
 • Uchádzač absolvoval počas štúdia na strednej škole predmet anglilcký jazyk.
 • Uchádzač sa celkovým súčtom bodov umiestnil do stanoveného počtu prijímaných žiakov.

 

Dôležité termíny:

Elektronickú prihlášku môžete vyplniť tu