publikoval admin , nedeľa, 15/09/2019 - 00:07
2561 M informačné a sieťové technológie

2561 M informačné a sieťové technológie

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma štúdia: denná

Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,
- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:

ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

výkon činností technika konštrukčného, montážneho, technologického a prevádzkového charakteru

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

ISCED 4 - pomaturitné štúdium, ISCED 5 - vysokoškolské štúdium najmä technického smeru

Vstupné požiadavky na štúdium:

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri posudzovaní uchádzačov o štúdium sa berie do úvahy prospech a správanie na základnej škole, výsledky z matematiky a slovenského jazyka, MONITOR-9, prípadne úspechy v súťažiach pri splnení predpokladaných zdravotných požiadaviek. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sa každoročne prehodnocuje a zverejňuje v súlade so zákonom.

Profil absolventa:

Absolvent je spôsobilý na výkon náročnejších pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, využíva správne pracovné prostriedky. Je určený aj pre žiakov s čiastočným zrakovým (nie farbosleposť), sluchovým, resp. iným telesným postihnutím, ako aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Výstupným certifikátom vzdelávania na tomto stupni je maturitné vysvedčenie a priemyselné certifikáty. Absolvent študijného odboru Informačné a sieťové technológie je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení využívajúce moderné IT. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti. Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblastiach IT, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu. Absolvent študijného odboru Informačné a sieťové technológie má na základe svojej prípravy všetky predpoklady pre zvládnutie vysokoškolského štúdia.

Absolvent má:

- poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby a ochrany životného prostredia, 
- poznať bezpečnostné predpisy v elektrotechnike a v informačných a sieťových technológiách, ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, platné normy, zásady prvej pomoci a neodkladnej resuscitácie,
- ovládať základy bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami,
- ovládať spôsoby zobrazovania základných strojových súčiastok a ich sústav, ako aj spôsoby zobrazovania súčiastok základných elektrických a elektronických zariadení a spôsoby zobrazovania elektrotechnických schém týchto zariadení, poznať používané materiály, ich vlastnosti a využitie v informačných a sieťových technológiách, spôsoby výberu a voľby vhodných materiálov na konštruovanie častí a celkov informačných a sieťových technológií,
- poznať podstatu a princípy zákonitostí elektrotechniky a elektroniky, základné poznatky z oblasti IT a ich využitia v oblasti elektrotechniky, riešenie základných elektrotechnických a elektronických obvodov, funkcie, výrobu a prevádzku elektrických prístrojov, zariadení a systémov, poznať základnú meraciu techniku, princípy a metódy elektrotechnického merania a vyhodnocovania,
- poznať vzťah hardvérových a softvérových prostriedkov,
- poznať princíp, konštrukciu a činnosť jednotlivých častí ako aj celého systému PC vrátane periférnych zariadení, široké základy informačných, serverových a sieťových technológií, ich komponentov a ich konfigurovanie a použitie v praxi,
- poznať spôsoby vzájomnej komunikácie jednotlivých častí a celkov informačných, serverových a a sieťových technológií, široké základy práce s operačnými systémami a databázami, široké základy programovania vo vyššom programovacom jazyku,
- poznať základne princípy technológie JAVA,
- poznať typografiu, štruktúru a činnosť distribuovaných systémov a ich uplatnenie v informačných a sieťových technológiach,
- poznať diagnostické postupy pri hľadaní porúch v oblastí herdvéru, softvéru a počítačových sietí,
- poznať postupy odstráňovania v oblastí herdvéru, softvéru a počítačových sietí,
- poznať návrh a aplikovanie riešení bezpečnostnej politiky ochrany citlivých a dôležitých údajov,
- poznať zásady práce v oblasti informačných zdrojov a uplatnenia IT v tejto oblasti,
- poznať informovanie a informatické služby v modernej spoločnosti od komunikácií až po multimediálne dokumenty,
- pracovať s didaktickým softvérom v odbornom vzdelávaní,
- poznať princípy činnosti riadiacich jednotiek v elektrotechnických a elektronických zariadeniach konštruovaných na báze jednočipových mikropočítačov alebo PLC, ovládať spôsob ich programovania a poznať simulačné, testovacie a programovacie prostriedky, poznať základy projektovania a konštruovania elektronických zariadení a schém na PC,
- poznať základné pojmy z ekonomiky podniku, trhového mechanizmu, riadenia podniku a firmy, organizáciu dielenskej výroby, mzdovú problematiku, oceňovanie a predaj hotových výrobkov,zásady hospodárnosti.

Absolvent vie:

- využívať a pracovať s normami, elektrotechnickými tabuľkami, katalógmi, firemnými manuálmi a projektovou dokumentáciou, vykonať samostatný rozbor a riešenie jednoduchých problémov z praxe v elektrotechnike, elektronike a v informačných, serverových a sieťových technológiách,
- riešiť základné obvody jednosmerného a striedavého prúdu, navrhovať a realizovať číslicové obvody,
- navrhnúť elektronické obvody a zariadenia s využitím IT,
- zvoliť s ohľadom na technické, ekonomické a enviromentálne požiadavky správne postupy riešenia,
- zhotovovať základnú projektovú dokumentáciu elektrických zariadení a inštalácií, určiť elektrotechnický materiál podľa účelu zariadenia so zreteľom na vlastnosti a spôsob spracovania,
- využívať, obsluhovať a pracovať s novými IKT, 
- využívať multimediálne zariadenia, 
- využívať bežné aplikačné a kancelárske softvéry,
- obsluhovať a využívať na primeranej užívateľskej úrovni PC,
- zvládnuť technickú obsluhu PC a zariadenia konštruovaných na báze jednočipových mikropočítačov alebo PLC,
- zálohovať a archivovať údaje,
- využívať aplikačné a grafické programy používané v študijnom odbore,
- vyhľadávať, spoznávať a šíriť programové produkty typu Open Source,
- konfigurovať a inštalovať jednotlivé časti i celého systému PC,
- inštalovať a spravovať operačné systémy a aplikačné programy, 
- navrhnúť a nakódovať jednoduché softverové aplikácie vo vyššom programovacom jazyku, respektíve assemblery,
- využívať aplikačné a špecifické softvéry systémov informačných, serverových a sieťových technológií a databáz,
- konfigurovať, inštalovať a udržiavať distribuované systémy v informačných serverových, sieťových technológiach a databázach,
- prostredníctvom meracej techniky diagnostikovať prevádzkyschopnosť a funkčnosť jednotlivých častí i celého systému,
- orientovať sa v produktovej línii technológie JAVA,
- orientovať sa v globálnych informačných sieťach a v ľubovoľnom aplikačnom programe,
- spravovať web, mail, file a domain servery,
- aplikovať všetky získané odborné vedomosti v praxi.