Obsah a rozsah prijímacej skúšky je stanovený podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základných školách.

Okruhy otázok na prijímacie skúšky budú zahŕňať tieto tematické celky:

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

1. Morfológia-  určovanie slovných druhov a gramatických kategórií

2. Syntax- vetné členy, vety, súvetia

3. Lexikológia -slovná zásoba, synonymá,  homonymá, antonymá, frazeologizmy, slang, nárečové slová

4. Zvuková rovina jazyka a pravopis

5. Sloh – jazykové štýly, slohové postupy ,slohové útvary

6. Literatúra – poézia, próza, dráma, literárne žánre, umelecké prostriedky.

Test zo slovenského jazyka a literatúry obsahuje úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou. Súčasťou testu je krátky zrakovo-vnemový diktát.

Čas na vypracovanie písomnej skúšky je 45 minút.

 

MATEMATIKA

1. matematické operácie s celými a racionálnymi číslami (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, porovnávanie, zaokrúhľovanie)

2. vyjadrenie časti z celku

3. pomer

4. kombinatorika

5. obvody a obsahy rovinných útvarov

6. trojuholník

7. číselné výrazy

8. percentá

9. jednoduché rovnice

10. premena jednotiek

Čas na vypracovanie písomnej skúšky je 45 minút.

Na prijímaciu skúšku z matematiky si môžete priniesť vlastnú kalkulačku (nie mobil).