OZNAM O POKRAČOVANÍ VÝUČBY V ŠKOLE DIŠTANČNOU FORMOU

publikoval admin , piatok, 05/02/2021 - 11:10
Vážení rodičia a milí žiaci, na základe zlej epidemickej situácie v jednotlivých okresoch Košického samosprávneho kraja rozhodol zriaďovateľ školy, že prezenčné vyučovanie v stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sa začne najskôr 1. marca 2021. O uvedenej skutočnosti informuje v nasledujúcej správe: https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html. Vyučovanie v škole pokračuje dištančnou formou do jarných prázdnin. O ďalšom vývoji situácie vás budeme včas informovať.

prijímacie konanie šk. r. 2021/2022

Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

4-ročné denné štúdium pre uchádzačov 9. ročníka základných škôl,

v školskom roku 2021/2022 prijímame 179 uchádzačov do 1. ročníka v študijných odboroch:

kód a názov odboru, plánovaný počet žiakov

2559 M inteligentné technológie, experiment (chlapci+dievčatá)  25 žiakov     

OZNÁMENIE o spôsobe hodnotenia predmetu "prax" v 4. ročníku študijného odboru 3918 M technické lýceum – inteligentné systémy

publikoval admin , utorok, 26/01/2021 - 16:03

V súlade s Usmernením Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu  SR k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021 zo dňa 9. decembra 2020, ak  bolo vo vyučovacom predmete vyučovanie obmedzené alebo podstatne redukované. 

 

OZNAM O POKRAČOVANÍ VÝUČBY V ŠKOLE DIŠTANČNOU FORMOU

publikoval admin , štvrtok, 07/01/2021 - 11:27
Na základe informácií zverejnených na stránke Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu, na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021 a na základe informácií Odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja oznamujeme nasledovné:

ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu

publikoval admin , streda, 28/10/2020 - 13:22

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: