Rada školy

Zloženie Rady školy pri SOŠ IT,  Ostrovského 1 v Košiciach

Ing. Marcela Timková – predsedníčka RŠ, zástupkyňa pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Martin Seman, delegovaný zástupca KSK poslanec KSK

Ing. Štefan Laský, delegovaný zástupca KSK, poslanec KSK

JUDr. Jana Šepeľová, delegovaný zástupca KSK

Ing. Matúš Durkáč, delegovaný zástupca KSK za SOPK

Lucia Majerová, zástupca rodičov žiakov školy

Mgr. Lenka Králová Nováková, zástupkyňa rodičov žiakov školy

Mgr. Igor Magda, zástupca rodičov žiakov školy

Ing. Peter Tokoš, PhD., Ing-Paed IGIP,  zástupca pedagogických zamestnancov školy

Bc. Ida Kerekešová, zástupca nepedagogických zamestnancov školy

Florián Kováč, zástupca žiakov školy

Štatút rady školy