Etický kódex zamestnanca Strednej odbornej školy Ostrovského 1 v Košiciach

1. Definície a základné ustanovenia

1.1 Etický kódex  je záväzná norma správania sa zamestnancov Strednej odbornej školy Ostrovského 1 v Košiciach (ďalej len SOŠ Ostrovského 1 ).

1.2 Cieľom etického kódexu je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnancov  a vytvárať tak základ pre  udržiavanie dôvery verejnosti vo výkon verejnej správy.

1.3 Verejný záujem je všeobecný alebo lokálne väčšinový záujem na verejnoprospešnom účele, ktorým sa sleduje a uspokojí potreba verejnosti. Verejný záujem je tiež taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým alebo mnohým obyvateľom.

1.4 Osobný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám.

1.5 Splnomocnenec pre etiku je pracovník  SOŠ Ostrovského 1, ktorý dbá na nestranný  a nezávislý výkon samosprávy v súlade s verejným záujmom.

 

2. Všeobecné zásady

2.1 Zamestnanec vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami, ostatnými všeobecne záväznými predpismi, vnútornými predpismi, všeobecne uznávanými a uplatňovanými morálnymi pravidlami a pravidlami etikety spoločenského styku a ustanoveniami tohto kódexu.

2.2 Pri výkone práce, ale aj mimo neho zamestnanec vystupuje zdvorilo, korektne a s úctou s vedomím, že jeho osobný výkon obsahom i formou reprezentuje  SOŠ Ostrovského 1.

2.3 Zamestnanec pri plnení úloh postupuje odborne, vecne, nestranne, transparentne a objektívne, na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, pričom dôsledne dbá na rovnosť účastníkov tak, aby nedošlo k ujmám na ich právach a oprávnených záujmoch.

2.4 Je povinný konať v súlade s cieľmi a úlohami zamestnávateľa, pričom sa nesmie dať ovplyvniť zámermi iných osôb, ani prijať akúkoľvek finančnú alebo inú výhodu, ktorá by mohla mať vplyv na riadny výkon jeho pracovných povinností a výsledok rozhodovania.

2.5 Chráni majetok pred poškodením, zneužitím a zničením. Zverené prostriedky využíva čo najefektívnejšie, v súlade s účelom, na ktorý boli určené a nezneužíva ich na dosiahnutie osobného prospechu.

2.6 Zachováva a posilňuje dobré meno školy a to tak na pracovisku, ako aj mimo neho. Nekoná tak, aby bola narušená dôvera verejnosti voči škole.

2.7 Rešpektuje rozhodnutia svojich nadriadených a v prípade výhrad dodržiava úradný postup a rieši ich najskôr s príslušným nadriadeným.

2.8 Váži si a rešpektuje ostatných zamestnancov a ich prácu, ktorá je rovnako dôležitá ako tá jeho a vyvaruje sa takého konania, ktoré by mohlo byť označené ako mobbing, bossing, šikana, staffing ,sexuálne obťažovanie a iné nežiaduce správanie.

2.9 Pomáha novým zamestnancom v procese ich adaptácie.

2.10  Zamestnanec nepripustí akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, veku, rodinného stavu, rasy, farby pleti, národnosti, občianstva, vyznania, náboženstva, sexuálnej orientácie, postihnutia, či akéhokoľvek iného stavu; neakceptuje sa obťažovanie a zastrašovanie.

 

3. Konflikt záujmov

3.1 Konflikt záujmov je situácia, ktorá vzniká vtedy, keď z dôvodu osobného záujmu je alebo by mohol byť narušený alebo ohrozený nestranný a objektívny výkon práce a plnenie pracovných úloh. Osobný záujem zahŕňa možnú výhodu zamestnanca, jemu blízkym osobám, a právnickým alebo fyzickým osobám,       s ktorými má zamestnanec súkromné alebo obchodné vzťahy.

3.2 Zamestnanec SOŠ Ostrovského 1 pri výkone svojej práce koná vždy vo verejnom záujme a je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s jeho osobnými záujmami. Osobný záujem je definovaný v bode 1.4  Etického kódexu zamestnancov.

3.3 Zamestnanec bezodkladne oznámi svojmu nadriadenému  a Splnomocnencovi pre etiku akýkoľvek reálny alebo možný konflikt záujmov.

 

4. Dary a iné výhody

4.1 Darom sa rozumie bezodplatné plnenie alebo akákoľvek iná bezodplatná výhoda poskytnutá zamestnancovi pri výkone jeho práce.

4.2 Zamestnanec nevyžaduje od tretích osôb žiadne finančné dary a ani iné výhody za prácu, ktorá súvisí s plnením jeho úloh.

4.3 Akýkoľvek dar alebo službu, ktoré zamestnanec preberie od tretích osôb, je povinný bezodkladne nahlásiť svojmu nadriadenému a Splnomocnencovi pre etiku, ktorý vedie register darov. Tieto dary sú chápané ako dary venované    SOŠ Ostrovského 1. To sa nevzťahuje na ocenenia poskytnuté zamestnancovi za zásluhy a na dary v hodnote do 50,- EUR.

4.4 Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti s výkonom práce dostal do postavenia, v ktorom by bol zaviazaný odplatiť preukázanú službu, zrealizovať protislužbu alebo akúkoľvek inú ponúknutú výhodu, čím by sa narušila objektívnosť a nestrannosť výkonu jeho práce.

4.5 Zamestnanec je oprávnený odmietnuť dar alebo službu.

 

5. Register darov

5.1 Register darov je súpis alebo súhrn záznamov, ktorý je vedený SOŠ Ostrovského 1  za účelom evidencie darov a iných výhod.

5.2 Register darov vedie Splnomocnenec pre etiku.

 

6. Zneužitie úradného postavenia

6.1 Zamestnancom sa zakazuje zneužívať výhody plynúce z pracovného postavenia a informácie získané pri výkone práce, na získanie akéhokoľvek osobného, finančného, majetkového či iného prospechu.

6.2 Zamestnanec zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce, a ktoré v záujme zamestnávateľa alebo dotknutých organizácií nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.

6.3 Zamestnanec nezadržiava informácie, ktoré majú byť riadne zverejnené. Zamestnanec neposkytuje informácie, o ktorých vie, že sú nesprávne alebo zavádzajúce alebo by o tom mal vedieť z titulu svojho pracovného zaradenia.

6.4 Vedúci zamestnanec vyžaduje od svojich podriadených zamestnancov len plnenie takých pracovných úloh, ktoré sú v súlade s ich náplňou práce, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi a patria do pôsobnosti zamestnávateľa v súlade s poslaním a kompetenciami samosprávy.

6.5 Zamestnanec sa zdržiava šírenia nepravdivých, zavádzajúcich, neúplných, či skresľujúcich informácií, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť zamestnávateľa alebo iných zamestnancov.

 

7. Oznamovacia povinnosť

7.1 Zamestnanec bezodkladne oznámi svojmu nadriadenému

a Splnomocnencovi pre etiku prípady, ktoré sú v rozpore s týmto Etickým kódexom.

 

8. Splnomocnenec pre etiku

8.1 Funkciu Splnomocnenca pre etiku vykonáva poverený zamestnanec, ktorého poverila riaditeľka SOŠ Ostrovského 1.

8.2 Hlavnou náplňou Splnomocnenca pre etiku je najmä:

o prijímať oznámenia o reálnom alebo možnom konflikte záujmov, evidovať ich a aktívne prešetrovať,

o viesť register darov,

o prijímať oznámenia o neprípustnej činnosti zamestnancov,

o aktívne kontrolovať dodržiavanie Etického kódexu,

o podávať výklad tohto Etického kódexu.

8.4 Agendu týkajúcu sa práce Splnomocnenca pre etiku vedie tento Splnomocnenec.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Etický kódex je záväzný pre každého zamestnanca SOŠ Ostrovského 1.

9.2 Za kontrolu Etického kódexu zodpovedá riaditeľka SOŠ Ostrovského 1 a Splnomocnenec pre etiku.

9.3 Etický kódex nadobúda platnosť po prerokovaní zamestnancami školy dňom podpísania riaditeľkou SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach a je zverejnený na webovom sídle školy.

 

                                                                           Ing. Elena Tibenská

                                                                               riaditeľka SOŠ

V Košiciach dňa 13.12.2019

 

Pozrite si Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Pozrite si Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.