Otvárame trojročné denné vyššie odborné štúdium 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti pre šk.r. 2023/2024

publikoval admin , utorok, 11/04/2023 - 12:12
POZOR !!! Príď k nám a študuj v trojročnom pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti. Študijný odbor - 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti reaguje na rozvoj a trendy v oblasti informačných technológií a zvyšujúcu sa potrebu kvalifikovaných odborníkov v oblasti bezpečnosti informačných systémov.

Informácie po prijímacích skúškach

publikoval admin , štvrtok, 11/05/2023 - 10:24
Riaditeľka strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023 v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR na webovom sídle strednej školy www.ostrovskeho.sk, samostatne pre každý študijný odbor. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. Ďalšie informácie budeme uvádzať priebežne.

Obsadili sme 3. miesto v celoslovenskom finále súťaže ZENIT 2023

publikoval admin , utorok, 28/02/2023 - 14:36

V dňoch 21.-23.2. 2023 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Zenit v kategórii Grafik. Náš žiak Lukáš Leščinský IV.D, ako zástupca košického kraja, sa pod vedením pána učiteľa Ing. Petra Krištova umiestnil na vynikajúcom 3.mieste zo zúčastnených zástupcov všetkých krajov Slovenska. 

Workshop "Študenti do praxe !"

publikoval admin , nedeľa, 26/02/2023 - 15:37

Dňa 23.2.2023 sa žiaci štvrtého ročníka študijného odboru technické lýceum - inteligentné systémy spolu s niekoľkými pedagógmi zúčastnili Workshopu "Študenti do praxe !", ktorý sa konal v aule Maxima TU v Košiciach.