Oznámenie o konaní volieb do rady školy

publikoval admin , utorok, 29/09/2020 - 16:24
na základe výzvy  Košického samosprávneho kraja ako zriaďovateľa Strednej odbornej školy informačných technológií na Ostrovského 1 v Košiciach podľa §25 odstavec 1 podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §3 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, vyhlasuje riaditeľka školy  voľby do rady školy. 

OZNAM o obmedzení vstupu cudzím osobám do priestorov školy.

publikoval admin , piatok, 25/09/2020 - 13:09
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín odporúčame využívať  dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

OZNAM O ZASADNUTÍ RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

publikoval admin , pondelok, 21/09/2020 - 09:39

S ohľadom na aktuálnu situáciu spojenú s pandémiou ochorenia COVID-19 a rešpektovanie protiepidemických opatrení a odporúčaní, sa v plánovanom termíne 23.9.2020 plenárne zasadnutie rodičovského združenia a triedne schôdze neuskutočnia. O náhradnom termíne a forme stretnutia vás budeme včas informovať. 

Ing. Veronika Mereiderová

OZNAM PRE ŽIAKOV UBYTOVANÝCH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

publikoval admin , piatok, 28/08/2020 - 14:54

Vzhľadom na aktualizáciu dokumentov Manuálu pre SŠ upravujúcu organizáciu a podmienky pre školský rok 2020-2021 vydaného MŠVaV SR,  došlo k zmene obsahu tlačiva Prílohy č.1 - "Zdravotný dotazník a vyhlásenie ZZ žiaka.....".

Skúška z Elektrotechnickej spôsobilosti

publikoval admin , streda, 26/08/2020 - 12:37
Dňa 14.9.2020 o 08:00 sa bude konať skúška z elektrotechnickej spôsobilosti. Z dôvodu aktuálnej situácie je žiak povinný zaslať v termíne najneskôr do 9.9.2020 v elektronickej podobe (scan) prihlášky a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na e-mail j.basista@ostrovskeho.com, m.stofa@ostrovskeho.com.

Pokyny otvorenia školského roka dňa 02.09.2020

publikoval admin , utorok, 25/08/2020 - 13:05

Vážení rodičia, milí žiaci,

žiadame Vás o dôsledné dodržanie nasledujúcich pokynov týkajúcich sa otvorenia školského roka
dňa 2.9. 2020:

Žiaci jednotlivých tried sa podľa nasledujúceho rozpisu zhromaždia v určenom čase pred budovou školy, kde si ich vyzdvihne triedny učiteľ .

Všetci žiaci sú povinní :

Dôležitý oznam pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov prijatých  na štúdium do 1. ročníka denného štúdia v Strednej odbornej škole Ostrovského 1 v Košiciach v školskom roku 2020,ktorí ešte neodoslali potrebné dokumenty.

publikoval admin , pondelok, 24/08/2020 - 12:03
V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, podľa §150 ods 8 a §161k zákona č. 254/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vás žiadame na predloženie potrebných dokladov k prihláške na štúdium v termíne do 26. augusta 2020/2021:

Príjímacie konanie pre školský rok 2020/2021

publikoval admin , streda, 24/06/2020 - 17:27

Dôležitý oznam pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov prijatých  na štúdium do 1. ročníka denného štúdia v Strednej odbornej škole Ostrovského 1 v Košiciach v školskom roku 2020.