publikoval admin , piatok, 10/05/2024 - 20:49

V zmysle Zákona 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon), riaditeľka školy po prerokovaní v Pedagogickej rade školy dňa 9.5.2024 plánuje v školskom roku 2024/2025 otvoriť 1 triedu v 1. ročníku dvojročného externého štúdia v odbore 3447K grafik digitálnych médií s počtom 9 študentov.

Termíny podania prihlášok (tlačená forma):

 • do 31. júla 2024

 

 1. Podmienky prijatia na štúdium bez prijímacích skúšok (podľa § 69 ods. 5 školského zákona):
 1. Uchádzač získal úplné stredné odborné alebo všeobecné (gymnáziá) vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
 2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača na štúdium a výkon povolania – nevyžaduje sa potvrdenie lekárom v prihláške na štúdium.
 3. Uchádzač absolvoval počas štúdia na strednej škole predmet cudzí jazyk.
 4. Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

 

 1. Kritériá hodnotenia:
 1. prospech zo strednej školy.

Uchádzač môže získať celkovo maximálne 40 bodov.

Pridelenie bodov:

 1. Uchádzač môže získať za priemerný prospech zo strednej školy na konci , 2., 3. a 4. ročníka max. 40 bodov.
 • priemer od 1,00 do 1,50           10/10/10/10 bodov
 • priemer od 1,51 do 2,00           7/7/7/7 bodov
 • priemer od 2,01 do 2,50           5/5/5/5 bodov
 • priemer od 2,51 do 3,00           3/3/3/3 body
 1. Určenie výsledného poradia:

Uchádzači budú usporiadaní do poradia podľa počtu získaných bodov z prospechu zo strednej školy zostupne, t.j. od najvyššieho počtu získaných bodov po uchádzača s najnižším počtom získaných bodov.

 

Uchádzačom s rovnakým počtom bodov sa priradí poradie podľa nasledovných pomocných kritérií:

 • nižšie poradové číslo získa uchádzač s lepším hodnotením z maturitnej skúšky na strednej škole.
 1. Záverečné ustanovenia

Záverečné ustanovenia:

Riaditeľka strednej školy zverejní na webovej stránke školy www.ostrovskeho.sk zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 26. augusta 2024 (tento termín sa môže zmeniť). Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom a informáciu o prijatí, resp. neprijatí na štúdium.

Riaditeľka strednej školy odošle uchádzačovi písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí do 28. augusta 2024 (tento termín sa môže zmeniť) a oznámi termín, miesto a spôsob konania zápisu na štúdium. Ak sa prijatý uchádzač v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie o prijatí stráca platnosť (podľa § 68 ods.3 školského zákona) a uvedené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý je v poradí.

Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môže uchádzač odvolať riaditeľke strednej školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia (podľa § 68 ods. 4 školského zákona).

Ak sa do príslušného študijného odboru neprihlási plánovaný počet žiakov, riaditeľka školy si vyhradzuje právo uvedený študijný odbor neotvoriť.

Kritériá a podmienky prijímacieho konania prerokovala a schválila pedagogická rada školy dňa 9.5.2024 .

 

                                                                                   ...................................................................

                                                                                                 Ing. Elena Tibenská, v.r.

                                                                                                    riaditeľka školy