VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV 9. ročníka grafickej súťaže o putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických programoch

publikoval admin , utorok, 29/06/2021 - 11:41
Stredná odborná škola informačných technológií – Centrum odborného vzdelávania Ostrovského 1 v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja vyhlásila v apríli 2021 9. ročník grafickej súťaže o putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických programoch na tému: "Doma – Za posledné obdobie sme nútení ostať doma. Predstav nám svoj život doma."

V šk.r. 2021/2022 neotvárame 1. ročník denného vyššieho odborného vzdelávania v študijnom odbore 2565Q špecialista informačnej bezpečnosti.

publikoval admin , pondelok, 07/06/2021 - 11:18
Riaditeľka Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1, Košice oznamuje, že v zmysle § 33 ods. 7 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, že sa 1. ročník denného vyššieho odborného vzdelávania v študijnom odbore 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti v šk. roku 2021/2022 neotvorí z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených uchádzačov.

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 PRE ŽIAKOV PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH DO PRVÉHO ROČNÍKA ŠKOLY

publikoval admin , utorok, 11/05/2021 - 09:53
Žiadosť o prijatie do školského internátu spolu so zápisným lístkom žiaka na ubytovanie v školskom internáte zasielajte e-mailom na adresu: skola@ostrovskeho.sk (podpísanú zákonným zástupcom) alebo poštou na adresu školy: SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice, v termíne do 14.6.2021. Školský internát prijíma prednostne vlastných žiakov (chlapcov a dievčatá), s miestom trvalého bydliska nad 50 km ( Dodatok č.1 k smernici č. 2017/94/001).

OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY O OBNOVENÍ PREZENČNEJ FORMY VZDELÁVANIA

publikoval admin , štvrtok, 06/05/2021 - 11:07
Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že podľa pravidiel COVID automatu vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu dňa 10. mája 2021 začína prezenčná forma vyučovania (v škole) pre všetkých žiakov (všetky ročníky). Zároveň bude od 10.5.2021 v prevádzke aj školský internát pre ubytovaných žiakov. POZOR! Dňa 10.5.2021 z dôvodu konania prijímacích skúšok udeľuje riaditeľka školy všetkým žiakom riaditeľské voľno, z toho vyplýva, že nástup žiakov do školy je v utorok 11.5.2021 a vyučovanie sa bude riadiť platným rozvrhom.

POZOR ZMENA !

publikoval admin , piatok, 30/04/2021 - 09:00
Uchádzač o štúdium na strednej škole, ktorá sa v ružovom alebo červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania) sa testom nepreukazuje. Pri vstupe do budovy školy odovzdá čestné prehlásenie o bezinfekčnosti vyplnené a podpísané zákonným zástupcom uchádzača.