Pracovné pozície 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

 

     Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka nemeckého jazyka s nástupom ihneď (zastupovanie počas MD a RD)

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Životopis

Doklady o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR (v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov – od 690 eur)

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na

adresu skola@ostrovskeho.sk  do 28.01.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

     v Košiciach, 25. 01. 2019                                                         

                                                                                                          Ing. Elena Tibenská

                                                                                                                 riaditeľka