Pracovné pozície

Informácia o voľnom pracovnom mieste

    Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste vodič-údržbár s nástupom od 01.01.2019.

Kvalifikačné predpoklady: ukončené stredoškolské vzdelanie technického smeru minimálne s výučným listom

Osobnostné predpoklady:                            

manuálna zručnosť

vodičské oprávnenie skupiny B

prax vo vedení osobného motorového vozidla

samostatnosť, zodpovednosť

spoľahlivosť

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:

v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 480 Eur brutto

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Životopis v slovenskom jazyku

Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na

adresu skola@ostrovskeho.sk  do 15.11.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

v Košiciach, 19. 10. 2018

                                                                                                          Ing. Elena Tibenská

                                                                                                                    riaditeľka

 

 

 

 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste  

   

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka informatiky s nástupom od 01.11.2018.

 

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

 

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

 

Odborné požiadavky:  

Počítačové znalosti – používateľ:                Microsoft Word – pokročilý

                                                                       Microsoft Excel - pokročilý

                                                                       Microsoft Powerpoint – pokročilý

                                                                       Microsoft Outlook – pokročilý

 

Počítačové znalosti – počítačové siete:        znalosti na úrovni CCNA 1 - 4

                                                                      

Počítačové znalosti – administrátor:          znalosti MySQL

Znalosť vyššieho programovacieho jazyka (Python, C++)

 

Osobnostné predpoklady:                            

komunikačné schopnosti

analytické a logické myslenie

zmysel pre detail

kreativita

proaktívny prístup

 

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

 

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR (v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov – od 690 eur - platová tarifa z 9. platovej triedy)

 

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Životopis

Kópiu dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na

adresu skola@ostrovskeho.sk  do 19.10.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

 

v Košiciach, 16. 10. 2018

 

 

                                                                                                          Ing. Elena Tibenská

                                                                                                             riaditeľka SOŠ