Pracovné pozície 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

 

    Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste vychovávateľ/ka v stredoškolskom internáte s nástupom od 01.12.2019

 

 

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: vychovávateľ

 

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ II.stupňa - študijný odbor pedagogika, študijný program vychovávateľstvo

VŠ I. stupňa - študijný odbor pedagogika, študijný program vychovávateľstvo

ÚSO - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

 

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

skúsenosti s prácou s mládežou

 

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v závislosti od stupňa dosiahnutého vzdelania, platovej triedy a odpracovaných rokov – od 743 eur)

 

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na

adresu skola@ostrovskeho.sk  do 20.10.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

 

 

v Košiciach, 10. 10. 2019

 

 

                                                                                                          Ing. Elena Tibenská

                                                                                                                 riaditeľka