V šk.r. 2021/2022 neotvárame 1. ročník denného vyššieho odborného vzdelávania v študijnom odbore 2565Q špecialista informačnej bezpečnosti.

publikoval admin , pondelok, 07/06/2021 - 11:18
Riaditeľka Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1, Košice oznamuje, že v zmysle § 33 ods. 7 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, že sa 1. ročník denného vyššieho odborného vzdelávania v študijnom odbore 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti v šk. roku 2021/2022 neotvorí z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených uchádzačov.

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 PRE ŽIAKOV PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH DO PRVÉHO ROČNÍKA ŠKOLY

publikoval admin , utorok, 11/05/2021 - 09:53
Žiadosť o prijatie do školského internátu spolu so zápisným lístkom žiaka na ubytovanie v školskom internáte zasielajte e-mailom na adresu: skola@ostrovskeho.sk (podpísanú zákonným zástupcom) alebo poštou na adresu školy: SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice, v termíne do 14.6.2021. Školský internát prijíma prednostne vlastných žiakov (chlapcov a dievčatá), s miestom trvalého bydliska nad 50 km ( Dodatok č.1 k smernici č. 2017/94/001).