publikoval admin , piatok, 27/10/2023 - 16:36

VET to the Future

 

Odkaz na webovú stránku projektu / Project website link: https://aimeout.com/

Číslo projektu / Project number: 2022-1-HU01-KA220-VET-000090188

 

VET to the FutureVET to the Future

 

ZHRNUTIE PROJEKTU

Projekt si kladie za cieľ zaoberať sa medzerou v porozumení a aplikácii umelej inteligencie (AI) v odbornom vzdelávaní (VET). Uznáva, že aj keď mladšia generácia môže byť „digitálnym domorodcom“, často nie sú oboznámení s pokročilými technológiami, ako je AI.

 

PROJECT SUMMARY

The project aims to address the gap in understanding and application of Artificial Intelligence (AI) in Vocational Education and Training (VET). It recognizes that while the younger generation may be digital natives, they are often unfamiliar with cutting-edge technologies like AI.

 

Kľúčové aspekty projektu zahŕňajú:

- Porozumenie umelej inteligencie (AI): Projekt uznáva, že AI čoskoro nahradí    jednoduchú opakujúcu sa mentálnu a fyzickú prácu, čo povedie k úplnej zmene v systéme zamestnávania a povolania v tradičnej spoločnosti. To má významné dôsledky pre odborné vzdelávanie, keďže mnoho pracovných miest by mohlo byť nahradených AI.

- Digitálna transformácia: Projekt uznáva rastúcu popularitu digitalizovaného odborného vzdelávania, avšak zároveň priznáva, že väčšina škôl nie je oboznámená so základnými pojmami AI systému a jeho aplikačnými oblasťami. Cieľom projektu je inovovať metódy a koncepty výučby, aby študentom pomohol lepšie pochopiť AI.

- Inovatívne vyučovacie metódy: Projekt si kladie za cieľ zaviesť inovatívne vyučovacie metódy do odborného vzdelávania, aby sa prispôsobil rýchlo sa meniacemu technologickému prostrediu. Snaží sa zvýšiť povedomie o najnovších technológiách, ktoré budú formovať odborné vzdelávanie

- E-learning platform: Projekt navrhuje otvorenú e-learning platformu, ktorá integruje inovatívne vzdelávacie nástroje, aké sú e-vzdelávacie materiály, podcasty a výzvy reálneho sveta v oblasti inovácií týkajúce sa umelej inteligencie. Táto platforma si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o umelej inteligencii a podporiť tvorivosť, kritické myslenie a spracovanie komplexných informácií.

 

Key aspects of the project include:

- Understanding AI: The project acknowledges that AI will soon replace simple repetitive mental and physical work, leading to a complete change in the employment system and occupational patterns of traditional society. This has significant implications for vocational education as many jobs may be replaced by AI.

- Digital Transformation: The project recognizes the growing popularity of digitized vocational education. However, it also acknowledges that most schools are unaware of basic AI terms and its application areas. The project aims to innovate teaching methods and concepts to help students better understand AI.

- Innovative Teaching Methods: The project aims to introduce innovative teaching methods in vocational education to adapt to the fast-changing technological environment. It seeks to raise awareness about cutting-edge technologies that will shape vocational education.

- E-Learning Platform: The project proposes an open E-learning platform integrating innovative teaching tools such as e-learning materials, podcasts, and real-life innovation challenges on AI. This platform aims to raise awareness about AI and trigger creativity, critical thinking, and complex information processing.

Projekt sa zaoberá tromi kľúčovými témami:

  • vytváraním nových, inovatívnych alebo spoločných učebných osnov alebo kurzov;
  • digitálnymi zručnosťami a kompetenciami;
  • prekonanie nesúladu zručností a riešenie potrieb trhu práce

The project addresses three key topics:

  • creating new, innovative or joint curricula or courses;
  • digital skills and competences;
  • overcoming skills mismatch and addressing the needs of the labour market.

Konzorcium verí, že AI bude revolúciou v oblasti odborného vzdelávania a snaží sa prispôsobiť sa týmto meniacim sa okolnostiam.

The consortium believes that AI will revolutionize VET education and seeks to adapt to these changing circumstances.