publikoval admin , utorok, 11/05/2021 - 09:53

Žiadosť o prijatie do školského internátu spolu so zápisným lístkom žiaka na ubytovanie v školskom internáte zasielajte e-mailom na adresu: skola@ostrovskeho.sk (podpísanú zákonným zástupcom) alebo poštou na
adresu školy: SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice, v termíne do 14.6.2021. Školský internát prijíma prednostne vlastných žiakov (chlapcov a dievčatá), s miestom trvalého bydliska nad 50 km ( Dodatok č.1 k smernici č.
2017/94/001).