Žiacka školská rada

Naša žiacka školská rada má 5 členov, ktorí zastupujú všetkých žiakov školy. Členovia sa stretávajú 4x do roka a podľa potreby.

Kompetencie žiackej školskej rady:

  • vyjadruje sa k závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy,
  • k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • rieši s vedením školy problémy a sťažnosti žiakov,
  • podáva návrhy na zlepšenie organizácie vyučovania.
  • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy,
  • predkladá riaditeľovi a vedeniu školy svoje stanoviská a návrhy,
  • zastupuje žiakov navonok.,
  • iniciuje školskú záujmovú činnosť,
  • podáva návrhy na školskú a mimoškolskú činnosť,
  • pripravuje a organizuje školské kultúrne a športové akcie, napr.: imatrikuláciu prvákov, školské športové turnaje, súťažno-zábavné podujatia - Helloween, Mikuláš, Sv. Valentín, Deň učiteľov, Polročná akadémia, Olympijský týždeň,


 

Členovia ŽŠR:

1. Viktória Macková - predseda
2. Ivan Záhorský
3. Alžbeta Špesová
4. Diana Timková
5: Samuel Vasiľ

 

Koordinátor ŽŠR: Mgr. Lenka Kurianová

Štatút ŽŠR