publikoval admin , streda, 20/02/2019 - 07:30

Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice, IČO: 00893331 (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky predmetu: Publicita projektu ,,Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce“ (ďalej aj ako „predmet zákazky“) uskutočňuje tento prieskum trhu, všetko v súlade s § 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).