publikoval admin , nedeľa, 01/01/2017 - 00:11
8283 M reklamná tvorba

8283 M reklamná tvorba

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma štúdia: denná

Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,
- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:

ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

oblasť prípravy a realizácie vizuálnej reklamy v printových a digitálnych médiách, multimediálnych štúdiách a v internetovej komunikácií.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

ISCED 4 - pomaturitné štúdium, ISCED 5 - vysokoškolské štúdium najmä technického smeru

Vstupné požiadavky na štúdium:

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri posudzovaní uchádzačov o štúdium sa berie do úvahy prospech a správanie na základnej škole, výsledky z matematiky a slovenského jazyka, MONITOR-9, prípadne úspechy v súťažiach pri splnení predpokladaných zdravotných požiadaviek. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sa každoročne prehodnocuje a zverejňuje v súlade so zákonom.

Profil absolventa:

Študijný odbor vhodný najme pre výtvarné nadaných chlapcov a dievčatá, ktorí chcú uplatniť svoje schopnosti, estetické cítenie a kreativitu v oblasti prípravy a realizácie vizuálnej reklamy v printových a digitálnych médiách, multimediálnych štúdiách a v internetovej komunikácií. Popri tlačovej reklame sa zoberá i tvorbou webových stránok, multimediálnych prezentácií, videosekvencií a 3D grafiky. Dôraz je kladený na šírenie reklamy formou dynamických webových stránok s podporou redakčných systémov. V oblasti multimediálnych prezentácii sa žiaci venujú tvorbe animovaných reklamných bannerov a interaktívnych multimediálnych prezentácií. Vzhľadom k súčasným trendom vývoja modernej reklamy sa odbor špecializuje na spracovanie reklamnej grafiky v 3D podobe a jej následné spracovanie vo forme vizualizácií animácií. Odborné vzdelávanie tvorí výtvarná teória a fotografia , s nadväznosťou na ateliérovú tvorbu. Žiaci pracujú s klasickými výtvarnými technikami, digitálnou fotografiou. Cieľom praktickej prípravy je získať a aplikovať zručnosti v oblasti estetiky a umeleckej stránky výsledného reklamného diela. Predmet fotografia sa zameriava na produktovú, módnu, reklamnú a reportážnu fotografiu.