Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

4-ročné denné štúdium pre uchádzačov 9. ročníka základných škôl,

v školskom roku 2021/2022 prijímame 179 uchádzačov do 1. ročníka v študijných odboroch:

kód a názov odboru, plánovaný počet žiakov

2559 M inteligentné technológie, experiment (chlapci+dievčatá)  25 žiakov     

2561 M informačné a sieťové technológie (chlapci + dievčatá) 84 žiakov  
2573 M programovanie digitálnych technológií, experiement (chlapci+dievčatá) 25 žiakov
2571 K správca inteligentných a digitálych systémov, experiment (chlapci+dievčatá) 25 žiakov
3447 K grafik digitálnych médií (chlapci + dievčatá) 20 žiakov 
 

Termíny:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  rozhodnutím z 26.01.2021 určuje termíny podávania prihlášok na štúdium na stredných školách:

  • zákonný zástupca uchádzača riaditeľovi ZŠ do 8. apríla 2021
  • riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na strednú školu do 16. apríla 2021

Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2021/2022 nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Kritériá a podmienky prijatia na štúdium zverejníme do 26. februára 2021.

Oznam pre žiakov ZŠ – uchádzačov o štúdium

V prípade uchádzača so ŠVVP, ktorý je vedený na ZŠ ako začlenený (integrovaný) je potrebné, aby sa zákonný zástupca pred podaním prihlášky oboznámil s podmienkami vzdelávania žiakov so ŠVVP jednotlivých študijných odborov na našej škole a individuálne konzultoval druh ŠVVP so zástupkyňou riaditeľky pre teoretické vyučovanie. Škola si vyhradzuje právo dať posúdiť kontaktnej špeciálnej pedagogičke SOŠ IT, Ostrovského 1 v Košiciach vhodnosť vzdelávania v zvolenom odbore na základe doloženej dokumentácie (aktuálna správa o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení) a či dokáže vytvoriť podmienky pre vzdelávanie uchádzača v príslušnom študijnom odbore.

Kontaktná osoba: Ing. Janka Sabová, tel.: +421 915 942 598, e-mail: prijimacky@ostrovskeho.sk

Termíny konzultácií: 

 od februára 2021 do 12. marca 2021
 

Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov na denné štúdium do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov pre školský rok 2021/2022

Príloha č. 1 Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)