Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

4-ročné denné štúdium pre uchádzačov 9. ročníka základných škôl,

v školskom roku 2020/2021 prijímame 180 uchádzačov do 1. ročníka v študijných odboroch:

kód a názov odboru, plánovaný počet žiakov

2559 M inteligentné technológie, experiment (chlapci+dievčatá)  25 žiakov     

2561 M informačné a sieťové technológie (chlapci + dievčatá) 75 žiakov  
2573 M programovanie digitálnych technológií, experiement (chlapci+dievčatá) 25 žiakov
2571 K správca inteligentných a digitálych systémov, experiment (chlapci+dievčatá) 25 žiakov
2682 K mechanik počítačových sietí (chlapci + dievčatá) 9 žiakov 
3447 K grafik digitálnych médií (chlapci + dievčatá) 12 žiakov 
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení (chlapci) 9 žiakov

Termíny:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny podávania prihlášok na štúdium na stredných školách:

  • zákonným zástupcom uchádzača riaditeľovi ZŠ do 15. mája 2020
  • riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na strednú školu do 19. mája 2020

Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Až na 7. mája 2020 sa posunul termín zverejnenia kritérií na prijímacie konanie na stredné školy. 

Oznam pre žiakov ZŠ – uchádzačov o štúdium

V prípade uchádzača so ŠVVP, ktorý je vedený na ZŠ ako začlenený (integrovaný) je potrebné, aby sa zákonný zástupca pred podaním prihlášky oboznámil s podmienkami vzdelávania žiakov so ŠVVP jednotlivých študijných odborov na našej škole a individuálne konzultoval druh ŠVVP s riaditeľkou strednej školy. Škola si vyhradzuje právo dat posúdiť kontaktnej špeciálnej pedagogičke SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach vhodnosť vzdelávania vo zvolenom odbore na základe doloženej dokumentácie (aktuálna správa o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení) a či dokáže vytvoriť podmienky pre vzdelávanie uchádzača v príslušnom študijnom alebo učebnom odbore.

Termíny konzultácií: 

 od februára 2020 do 15. marca 2020
 

Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov 9. ročníka ZŠ na denné štúdium do prvého ročníka na SOŠ, Ostrovského 1, Košice pre školský rok 2020/2021

 

Príloha č. 1 Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)