Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

4-ročné denné štúdium pre uchádzačov 9. ročníka základných škôl,

v školskom roku 2018/2019 prijímame 180 uchádzačov do 8 tried 1. ročníka v študijných odboroch:

kód a názov odboru, plánovaný počet žiakov a tried

2561 M informačné a sieťové technológie (chlapci + dievčatá) 68 žiakov/3 triedy 
3918 M technické lýceum - realitné maklérstvo (chlapci+dievčatá) 10 žiakov/0,5 triedy 
3918 M technické lýceum - inteligentné systémy (chlapci+dievčatá) 12 žiakov/0,5 triedy 
2682 K mechanik počítačových sietí (chlapci + dievčatá) 34 žiakov/ 1,5 triedy 
3447 K grafik digitálnych médií (chlapci + dievčatá) 44 žiakov/ 2 triedy 
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení (chlapci) 12 žiakov/ 0,5 triedy

V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 NEPRIJÍMAME ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH 8283 M  REKLAMNÁ TVORBA A  6343 M ŠPORTOVÝ MANAŽMENT.

 

 

3-ročné denné pomaturitné vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných odborných škôl a gymnázií 2565Q špecialista informačnej bezpečnosti (chlapci+dievčatá) - experiment, v školskom roku 2018/2019 prijímame 30 uchádzačov do 1 triedy.

 

Termíny prijímacích skúšok:


1.kolo - 14. máj 2018 (pondelok) - 1.termín
             17. máj 2018 (štvrtok) - 2.termín

2.kolo - 19. jún 2018 (utorok)Oznam pre žiakov ZŠ – uchádzačov o štúdium

V prípade uchádzača so ŠVVP, ktorý je vedený na ZŠ ako začlenený (integrovaný) je potrebné, aby sa zákonný zástupca pred podaním prihlášky oboznámil s podmienkami vzdelávania žiakov so ŠVVP jednotlivých študijných odborov na našej škole a individuálne konzultoval druh ŠVVP s riaditeľkou strednej školy. Škola si vyhradzuje právo dat posúdiť kontaktnej špeciálnej pedagogičke SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach vhodnosť vzdelávania vo zvolenom odbore na základe doloženej dokumentácie (aktuálna správa o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení) a či dokáže vytvoriť podmienky pre vzdelávanie uchádzača v príslušnom študijnom alebo učebnom odbore.

Termíny konzultácií: 

 od januára 2018 do 16. marca 2018
 

Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov 9. ročníka ZŠ na denné štúdium do prvého ročníka na SOŠ, Ostrovského 1, Košice pre školský rok 2018/2019

 

Príloha č. 1 Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)