publikoval admin , piatok, 30/04/2021 - 09:21

Ako má rodič resp. zákonný zástupca neplnoletého žiaka dokladovať, že sa nemôže zúčastniť prijímacích skúšok z dôvodu karantény?

1) chorého žiaka alebo žiaka v karanténe písomne ospravedlní jeho zákonný zástupca čestným prehlásením, v ktorom uvedie, koľký deň je žiak v karanténe a kedy bude karanténa ukončená. Toto čestné prehlásenie doručí zákonný zástupca riaditeľke školy najneskôr v deň konania skúšky elektronicky, poštou alebo prostredníctvom osoby, ktorá nie je úzkym kontaktom žiaka v karanténe.

2) po skončení karantény, keď pôjde žiak na kontrolu k pediatrovi, získa od pediatra potvrdenie o karanténe žiaka.

3) riaditeľka školy určí pre konanie prijímacej skúšky náhradný termín tak, aby sa skúška konala v čo najkratšom čase po skončení ochorenia alebo karantény.

4) náhradný termín riaditeľka školy zverejní na webovej stránke školy  a písomne oznámi zákonnému zástupcovi uchádzača.

5) uchádzač doloží potvrdenie od pediatra o ukončení karantény v deň konania skúšky v náhradnom termíne.

6) pri vstupe do budovy školy sa žiak následne preukazuje negatívnym testom (alebo výnimkou z negatívneho testu) podľa pravidiel, ktoré stanovuje platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.