publikoval admin , utorok, 26/01/2021 - 16:03

V súlade s Usmernením Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu  SR k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021 zo dňa 9. decembra 2020, ak  bolo vo vyučovacom predmete vyučovanie obmedzené alebo podstatne redukované. 

 

Pedagogická rada školy na svojom zasadnutí dňa 26. januára 2021 prerokovala  hodnotenie predmetu prax a navrhla slovné hodnotenie  „absolvoval/-a“ alebo „neabsolvoval/-a“.

 

Riaditeľka školy

oznamuje hodnotenie predmetu prax

 

v 4. ročníku študijného odboru 3918 M technické lýceum – inteligentné systémy a na vysvedčeniach a výpisoch klasifikácie za 1. polrok školského roka 2020/2021 sa použije hodnotenie „absolvoval/-a“ alebo „neabsolvoval/-a“.

 

V Košiciach 26.01.2021

 

                    

                                                                                                    Ing. Elena Tibenská

                                                                                                         riaditeľka školy