publikoval admin , piatok, 02/10/2020 - 11:45

Na základe výzvy Košického samosprávneho kraja ako zriaďovateľa Strednej odbornej školy informačných technológií na Ostrovského 1 v Košiciach podľa §25 odstavec 1 podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §3 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,

 

                                         riaditeľka školy oznamuje,

 

že sa uskutočnia voľby do Rady školy pri Strednej odbornej škole informačných technológií, Ostrovského 1 v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2020-2024.

 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy sa volí na obdobie štyroch rokov a tvorí ju 11 členov. Voľby sú slobodné, rovné a tajné.

 

Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov sa uskutočnia 7.10.2020 o 14.00 v aule školy. Do rady školy sú vo voľbách zvolení dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov, ktorí získajú najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

Voľby zástupcu ostatných (nepedagogických) zamestnancov sa uskutočnia 6.10.2020 o 11.30 v aule školy. Do rady školy je vo voľbách zvolený jeden zástupca nepedagogických zamestnancov, ktorý získa najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

Voľby zástupcov rodičov sa uskutočnia 7.10.2020 o 16.00. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bude voľba prebiehať v exteriéri pred hlavným vstupom do budovy školy. Z radov rodičov budú volení traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, opakovaná voľba sa uskutoční v ten istý deň, 7.10.2020 o 17.00 hod., v takomto prípade sa účasť nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

Voľby zástupcu žiakov  sa uskutočnia 7.10.2020 v rámci triednických hodín. Do rady školy je zvolený jeden zástupca žiakov, ktorý získa  najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

Košice,  02.10.2020
Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy