publikoval admin , pondelok, 26/12/2016 - 23:15
2682 K mechanik počítačových sietí

2682 K mechanik počítačových sietí 

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma štúdia: denná

Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,
- úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

- vysvedčenie o maturitnej skúške
- výučný list
- vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení v zmysle §25 ods.3, vyhlášky získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov podľa § 21 citovanej vyhlášky

Poskytnutý stupeň vzdelania:

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti v oblasti informačných technológií a počítačových sietí v súkromných a štátnych firmách a podnikoch

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

- špecifikačné pomaturitné štúdium pre absolventov štvorročných študijných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor
- bakalárske a vysokoškolské inžinierske štúdium technického zamerania

Profil absolventa:

Absolvent študijného odboru mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardwaru, softwaru počítača a počítačových sietí. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nielen pre obsluhu zariadení pre spracovanie informácii, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti. Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu.