publikoval admin , streda, 28/10/2020 - 13:22

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

 1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

 2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v

  1. a)  základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,

  2. b)  základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

        v piatom až desiatom ročníku,

  3. c)  stredných školách,

  4. d)  stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

  5. e)  jazykových školách,

  6. f)  základných umeleckých školách,

riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.

3. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania

 1. a)  mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času; riaditelia centier voľného času

  zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou

  formou,

 2. b)  mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a

  stravovania v školských internátoch pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),

 3. c)  v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál

  a nápojov pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),

 4. d)  mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach;

  riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.

Bratislava 23. októbra 2020 Číslo: 2020/17949:1-A1810

 1. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

  1. a)  výlety a exkurzie,

  2. b)  športové výcviky a školské športové súťaže,

  3. c)  pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

  4. d)  kurzy na ochranu života a zdravia,

  5. e)  kurzy pohybových aktivít v prírode,

  6. f)  saunovanie,

  7. g)  dni otvorených dverí

  do odvolania.

 2. Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/17294:1-A1810 z 11. októbra 2020.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu.

Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18. októbra 2020.

Branislav Gröhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu