publikoval admin , piatok, 17/05/2024 - 06:04

Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy www.ostrovskeho.sk zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva piatok, 17. mája 2024 samostatne pre každý študijný odbor.

Zoznam bude obsahovať:

- poradie uchádzačov  s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového

  počtu bodov získaných pri prijímacom konaní,

- informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne,

- informáciu, či uchádzač bol prijatý alebo neprijatý,

- nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka príslušného odboru vzdelávania.

 

Neprijatí uchádzači

Riaditeľka strednej školy odošle zákonným zástupcom neprijatého uchádzača rozhodnutie o neprijatí najneskôr v termíne do 17. mája 2024 (piatok).

Prijatí uchádzači

Ak riaditeľka strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača, informácia o jeho prijatí v zozname sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, zákonní zástupcovia neplnoletého uchádzača písomne potvrdia strednej škole prijatie na vzdelávanie (týmto potvrdením zákonní zástupcovia potvrdzujú nástup na školu a študijný odbor, kde bol prijatý)  najneskôr do troch pracovných dní od termínu 17. mája 2024

najneskôr do 22. mája 2024 (streda).

Písomné potvrdenie prijatia na vzdelávanie zákonní zástupcovia uchádzača môžu doručiť cez informačný systém základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného a podpísaného tlačiva e-mailom: skola@ostrovskeho.sk, poštou na adresu strednej školy, alebo osobne na sekretariát riaditeľky školy počas úradných hodín.

Písomné potvrdenie prijatia na vzdelávanie podpisujú obaja zákonní zástupcovia,

V prípade, že rodičia doručili riaditeľke školy spolu s prihláškou vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden zo zákonných zástupcov  - v tom prípade podpisuje len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení.

Až po doručení písomného potvrdenia prijatia na vzdelávanie riaditeľka strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia prijatia na vzdelávanie.

Ak zákonný zástupca uchádzača nepotvrdí prijatie strednej škole v zákonnej lehote rozhodnutie o prijatí stráca platnosť.

Odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľky školy:

Proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľky školy podpisujú obaja zákonní zástupcovia,

V prípade, že rodičia doručili riaditeľke školy spolu s prihláškou vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden zo zákonných zástupcov  - v tom prípade podpisuje odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľky školy len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení.

Zhrnutie najdôležitejších termínov:

17. máj 2024  - zverejnenie zoznamu

Pre prijatých:

  • do 3 prac. dní, t.j. do  22. mája 2024  - obaja zákonní zástupcovia  písomne potvrdia nástup  zaslaním podpísaného tlačiva (Písomné potvrdenie prijatia na vzdelávanie),
  • do 5 pracovných dní, t. j. najneskôr do 29. mája 2024 odošle riaditeľka školy samostatne rozhodnutie o prijatí tým zákonným zástupcom uchádzačov, ktorí nástup potvrdili.

 

 Pre neprijatých:

  • najneskôr 17. mája 2024  riaditeľka školy vydá rozhodnutie o neprijatí a zašle ho zákonným zástupcom,
  • proti rozhodnutiu o neprijatí sa môžu zákonní zástupcovia neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do 5 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí.