Aktuálne informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2019/2020

Zverejňujeme informácie o prijímacom konaní na štúdium v našej škole pre školský rok 2019/2020, ako aj harmonogram prijímacích skúšok.

 

Zápis žiakov prijatých bez prijímacích skúšok bude v dňoch 13. mája - 15. mája 2019 v čase od 8,00 do 15,00 hod. na osobnom oddelení žiakov v miestnosti č. 111 na 1. poschodí budovy teoretického vyučovania.

Kritéria a podmienky prijatia platné pre školský rok 2019/2020 sú uverejnené na www.ostrosvskeho.sk v sekcii "Pre uchádzačov".

Prijímacie skúšky v 1. kole:

1. termín - 13.05.2019 (pondelok)

2. termín - 16.05.2019 (štvrtok)

 

Počet prihlásených uchádzačov: 411  (stanovený počet prijatých: 164)

2561 M informačné a sieťové technológie: 165 (stanovený počet prijatých: 70)

2682 K mechanik počítačových sietí: 58 (stanovený počet prijatých: 15)

3447 K grafik digitálnych médií: 104 (stanovený počet prijatých: 40)

3918 M technické lýceum (realitné maklérstvo + inteligentné systémy): 60 (stanovený počet prijatých: 30)

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení: 24 (stanovený počet prijatých: 9)

Výsledné poradie uchádzačov bude vytvorené a zverejnené až po 2. termíne, t.j. 16.05.2019 po 16,00  hod.

 

Prijatie bez prijímacích skúšok

Ak uchádzač dosiahol v CTŽ 9. ročníkov ZŠ z matematiky aj slovenského jazyka a literatúry minimálne 90% a viac (z každého predmetu samostatne). Rozhodnutia riaditeľky školy o prijatí bez prijímacích skúšok boli odoslané zákonným zástupcom doporučenou poštou dňa 02.05.2019. Termín zápisu pre týchto uchádzačov je od 13.05.2019 do 15.05.2019 od 8,00 hod. do 15,00 hod. Zápis je možný len na základe zápisného lístka. Prítomnosť zákonného zástupcu pri zápise je nevyhnutná.

Počet uchádzačov, ktorí splnili kritérium na prijatie bez prijímacích skúšok ku dňu 30.04.2019 je nasledovný:

- 2561 M informačné a sieťové technológie - 2

Pozvánky na prijímacie skúšky boli odoslané 30.04.2019.

Dôležité upozornenie: 

Prílohu pozvánky s údajmi o obidvoch rodičoch nevyhnutne doručí uchádzač v deň konania prijímacích skúšok a odovzdá administrátorovi v príslušnej učebni, v ktorej bude konať prijímacie skúšky. V prípade, že sa uchádzač nezúčastni na prijímacích skúškach, žiadame rodičov o nevyhnutné doručenie vyplnenej prílohy osobne alebo poštou na adresu školy. 

 

Uchádzači, ktorí si podali 2 prihlášky na štúdium v 2 rôznych odboroch, budú konať prijímacie skúšky len raz v 1. termíne 13.05.2019. Výsledné bodové hodnotenie z prijímacích skúšok bude použité pri určení poradia v obidvoch študijných odboroch.

 

Harmonogram prijímacích skúšok

8,15 - 8,30 hod. zákonným zástupcom budú v aule školy podané dôležité informácie o priebehu prijímacích skúšok.

Vo vestibule budovy teoretického vyučovania budú zverejnené zoznamy uchádzačov s informáciou, v ktorej učebni a poschodie. Počítajte s časovou rezervou tak, aby uchádzači boli o 8,45 hod. už v príslušnej učebni

8,45 - 9,00 hod. prezentácia uchádzačov v príslušných učebniach, prevzatie tlačiva "Doplňujúce informácie k prihláške na štúdium na strednej škole"

9,00 - 10,00 hod. overenie vedomostí z matematiky formou testu (60 minút)

10,20 - 11,20 hod. overenie vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry formou testu a zrakovovnemového diktátu (60 minút)

 

Uchádzači so ŠVVP, ktorí majú doloženú k prihláške aktuálnu správu o špeciálno-pedagogickom vyšetrení a žiadosť o úpravu prijímacích skúšok, budú mať predĺžený čas na vypracovanie testov o 25 % a ďalšie úpravy uvedené v pozvánke.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 16. mája 2019 na školskej webovej stránke www.ostrovskeho.sk. Prístup k výsledkom budete mať na základe prideleného osobného identifikačného kódu (OIK) uvedeného v pozvánke, poradie, počet bodov, úspešný/neúspešný.

Zápis prijatých uchádzačov bude dňa 17.05.2019 v čase od 7,30 - 15,00 hod. Na webovej stránke bude sprístupnený dátum zápisu každého uchádzača. Prijatému uchádzačovi, ktorý sa nezapíše v určenom termíne bez písomného, resp. telefonického ospravedlnenia, sa rozhodnutie o prijatí na štúdium stáva neplatné. Uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

Rozhodnutie o prijatí na štúdium si prevezme zákonný zástupca osobne pri zápise alebo osoba, ktorá sa preukáže splnomocnením zákonného zástupcu na preberanie zásielok. Nečakajte na doručenie poštou. Zápis je možný len na základe zápisného lístka a prítomnosť zákonného zástupcu pri zápise je nevyhnutná. Neprijatým uchádzačom bude rozhodnutie riaditeľky školy doručené doporučenou poštou. Prijatému uchádzačovi, ktorý sa nezapíše v určenom termíne bez písomného, resp. telefonického ospravedlnenia, sa rozhodnutie o prijatí na štúdium stáva neplatné.

Uchádzači "pod čiarou", ktorí splnili kritéria a podmienky prijatia ale celkovým súčtom bodov sa umiestnili na mieste, ktoré prevyšuje povolený počet prijatých žiakov, sledujte našu webovú stránku dňa 17.05.2019 po 16,00 hod. prostredníctvom prideleného osobného identifikačného kódu. Uvoľnené miesto po nezapísanom uchádzačovi po 1. termíne bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. 

Zápis pre týchto uchádzačov bude dňa 20.05.2019 v čase od 7,30 do 15,00 hod. v školskej aule. V prípade, že sa uvoľnia miesta aj po 20.05.2019, informácie budeme aktualizovať.  Zápis sa končí 21.05.2019.

Uchádzačom neprijatým pre nedostatok miesta bude rozhodnutie riaditeľky školy doručené doporučenou poštou. 

Až na základe doručeného rozhodnutia o neprijatí, zákonný zástupca uchádzača môže podať písomné odvolanie prostredníctvom riaditeľky strednej školy v lehote 5 dní od jeho doručenia (nie e-mailom). V odvolaní proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na strednú školu nutné uviesť tieto údaje:

- meno, priezvisko a adresu zákonného zástupcu (vo vlastnom záujme telefónne číslo)

- číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia, 

- meno a priezvisko žiaka aj s dátumom narodenia, 

- kód  a názov odboru,

- dôvod neprijatia uvedený v rozhodnutí o neprijatí na štúdium, dôvod podania odvolania, 

- vlastnoručný podpis.