Aktuálne informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2018/2019

Zverejňujeme informácie o prijímacom konaní na štúdium v našej škole pre školský rok 2018/2019, ako aj harmonogram prijímacích skúšok.

 

Zápis žiakov prijatých bez prijímacích skúšok bude v dňoch 14. mája - 16. mája 2018 v čase od 8,00 do 15,00 hod. na osobnom oddelení žiakov v miestnosti č. 111 na 1. poschodí budovy teoretického vyučovania.

Kritéria a podmienky prijatia platné pre školský rok 2018/2019 sú uverejnené na www.ostrosvskeho.sk v sekcii "Pre uchádzačov".

Prijímacie skúšky v 1. kole:

1. termín - 14.05.2018 (pondelok)

2. termín - 17.05.2018 (štvrtok)

 

Počet prihlásených uchádzačov: 387

2561 M informačné a sieťové technológie: 128

2682 K mechanik počítačových sietí: 92

3447 K grafik digitálnych médií: 103

3918 M technické lýceum: 54 (realitné maklérstvo + inteligentné systémy)

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení:10

Výsledné poradie uchádzačov bude vytvorené a zverejnené až po 2. termíne, t.j. 18.05.2018.

 

Prijatie bez prijímacích skúšok

Ak uchádzač dosiahol v CTŽ 9. ročníkov ZŠ z matematiky aj slovenského jazyka a literatúry minimálne 90% a viac (z každého predmetu samostatne). Rozhodnutia riaditeľky školy o prijatí bez prijímacích skúšok boli odoslané zákonným zástupcom doporučenou poštou dňa 02.05.2018. Termín zápisu pre týchto uchádzačov je od 14.05.2018 do 16.05.2018 od 8,00 hod. do 15,00 hod. Zápis je možný len na základe zápisného lístka. Prítomnosť zákonného zástupcu pri zápise je nevyhnutná.

Počet uchádzačov, ktorí splnili kritérium na prijatie bez prijímacích skúšok ku dňu 27.04.2018 je nasledovný:

- 2561 M informačné a sieťové technológie - 2

- 3447 K grafik digitálnych médií - 1

- 2682 K mechanik počítačových sietí - 1

 

Uchádzači, ktorí si podali 2 prihlášky na štúdium v 2 rôznych odboroch, budú konať prijímacie skúšky len raz v 1. termíne 14.05.2018. Výsledné bodové hodnotenie z prijímacích skúšok bude použité pri určení poradia v obidvoch študijných odboroch.

Harmonogram prijímacích skúšok

Vo vestibule budovy teoretického vyučovania budú zverejnené zoznamy uchádzačov s informáciou, v ktorej učebni a poschodie. Počítajte s časovou rezervou tak, aby uchádzači boli o 8,45 hod. už v príslušnej učebni.

8,45 - 9,00 hod. prezentácia uchádzačov v príslušných učebniach

9,00 - 10,00 hod. overenie vedomostí z matematiky formou testu (60 minút)

10,20 - 11,20 hod. overenie vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry formou testu a zrakovovnemového diktátu (60 minút)

 

Uchádzači so ŠVVP, ktorí majú doloženú k prihláške aktuálnu správu o špeciálno-pedagogickom vyšetrení a žiadosť o úpravu prijímacích skúšok, budú mať predĺžený čas na vypracovanie testov o 25 % a ďalšie úpravy uvedené v pozvánke.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 18. mája 2018 na školskej webovej stránke www.ostrovskeho.sk. Prístup k výsledkom budete mať na základe prideleného osobného identifikačného kódu (OIK) uvedeného v pozvánke, poradie, počet bodov, úspešný/neúspešný.

Zápis prijatých uchádzačov bude dňa 21.05.2018 v čase od 8,00 - 16,00 hod. Na webovej stránke bude sprístupnený dátum zápisu každého uchádzača. Prijatému uchádzačovi, ktorý sa nezapíše v určenom termíne bez písomného, resp. telefonického ospravedlnenia, sa rozhodnutie o prijatí na štúdium stáva neplatné. Uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

Rozhodnutie o prijatí na štúdium si prevezmete osobne pri zápise. Nečakajte na doručenie poštou. Zápis je možný len na základe zápisného lístka a prítomnosť zákonného zástupcu pri zápise je nevyhnutná. Neprijatým uchádzačom bude rozhodnutie riaditeľky školy doručené doporučenou poštou. Prijatému uchádzačovi, ktorý sa nezapíše v určenom termíne bez písomného, resp. telefonického ospravedlnenia, sa rozhodnutie o prijatí na štúdium stáva neplatné.

Uchádzači "pod čiarou", ktorí splnili kritéria a podmienky prijatia ale celkovým súčtom bodov sa umiestnili na mieste, ktoré prevyšuje povolený počet prijatých žiakov, sledujte našu webovú stránku dňa 21.05.2018 po 16,00 hod. prostredníctvom prideleného osobného identifikačného kódu. Uvoľnené miesto po nezapísanom uchádzačovi po 1. termíne bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. 

Zápis pre týchto uchádzačov bude dňa 22.05.2018 v čase od 8,00 do 15,00 hod. na osobnom oddelení žiakov č.d. 111. Uvolnené miesta po nezapísaných uchádzačoch budeme aktualizovať aj dňa 22.05.2018 po 15,00 hod.

Uchádzačom neprijatých pre nedostatok miesta bude rozhodnutie riaditeľky školy doručené doporučenou poštou. 

Až na základe doručeného rozhodnutia o neprijatí, zákonný zástupca uchádzača môže podať písomné odvolanie prostredníctvom riaditeľky strednej školy v lehote 5 dní od jeho doručenia (nie e-mailom). V odvolaní proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na strednú školu nutné uviesť tieto údaje:

- meno, priezvisko a adresu zákonného zástupcu (vo vlastnom záujme telefónne číslo)

- číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia, 

- meno a priezvisko žiaka aj s dátumom narodenia, 

- kód  a názov odboru,

- dôvod neprijatia uvedený v rozhodnutí o neprijatí na štúdium, dôvod podania odvolania, 

- vlastnoručný podpis.