publikoval admin , štvrtok, 11/05/2023 - 10:24

Informácie po prijímacích skúškach

Riaditeľka strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023 na webovom sídle strednej školy www.ostrovskeho.sk, samostatne pre každý študijný odbor.

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

 

Úspešný – prijatý uchádzač

 1. Vo výsledkovej listine bude povolený počet prijatých žiakov oddelený čiarou (povolený počet prijatých žiakov je uvedený v kritériách prijatia žiakov).

Riaditeľka strednej školy rozhodne o prijatí a doručí rozhodnutie zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy EduPage a poštou do 19.mája 2023.

 1. Zákonný zástupca prijatého žiaka doručí potvrdenie o nastúpení alebo o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole od 19. mája 2023 do 24. mája 2023 (23:59 hod.). Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Tlačivo potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium nájdete medzi tlačivami na konci týchto informácií.

Toto potvrdenie zákonný zástupca uchádzača môže doručiť cez informačný systém základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného a podpísaného tlačiva e-mailom: skola@ostrovskeho.sk, poštou na adresu strednej školy, do elektronickej schránky školy alebo osobne na sekretariát riaditeľky školy. Potvrdenie podpisujú obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že rodičia doručili riaditeľke školy spolu s prihláškou vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden zo zákonných zástupcov  - v tom prípade podpisuje len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení.

Nedoručenie potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení žiaka sa považuje za nezáujem o štúdium v našej strednej škole a rozhodnutie, ktorým bol žiak prijatý sa stáva neplatné.

 

Úspešný – neprijatý uchádzač

 1. Uchádzači, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta uchádzačov, ktorí sa nezapíšu alebo pošlú potvrdenie o nenastúpení.

Riaditeľka školy rozhodne o neprijatí a doručí rozhodnutie zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy EduPage a poštou do 19. mája 2023.

 1. Ak sa uvoľní miesto, pretože prijatý uchádzač odovzdá škole potvrdenie o nenastúpení (vyberie si inú školu), vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzača, ktorý je pod čiarou (v autoremedúre).
 2. Dôležitým predpokladom je fakt, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí, čím potvrdzuje pretrvávajúci záujem o štúdium.
 3. Až na základe doručeného rozhodnutia o neprijatí, zákonný zástupca uchádzača môže podať písomné odvolanie v lehote do 5 dní odo dňa jeho doručenia, riaditeľke strednej školy.

Vzor odvolania proti neprijatiu nájdete medzi tlačivami na konci týchto informácií.

V odvolaní proti rozhodnutiu o neprijatí uchádzača na strednú školu je nutné uviesť tieto údaje:

 • meno, priezvisko a adresu zákonného zástupcu (aj telefónne číslo),
 • dátum doručenia rozhodnutia,
 • číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia,
 • meno a priezvisko uchádzača aj s dátumom narodenia,
 • kód a názov odboru,
 • dôvod neprijatia uvedený v rozhodnutí o neprijatí na štúdium,
 • dôvod odvolania,
 • miesto, dátum a vlastnoručný podpis.
 1. Ak riaditeľka školy nezistí dôvody na zrušenie svojho rozhodnutia o neprijatí, postúpi odvolanie zriaďovateľovi školy (Košický samosprávny kraj) odvolaciemu orgánu v druhom stupni na preskúmanie obsahu rozhodnutia a odvolania. Ten následne potvrdí alebo nepotvrdí rozhodnutie riaditeľky školy.

Neúspešný uchádzač – nesplnil kritériá

 1. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca uchádzača písomne odvolať prostredníctvom riaditeľky strednej školy v lehote do 5 dní odo dňa jeho doručenia v súlade s § 68 ods.4 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon).Náležitosti odvolania podľa bodu 4.