publikoval admin , štvrtok, 15/02/2024 - 08:04

Informácie k podávaniu prihlášok na vzdelávanie pre školský rok 2024/2025

Termín na podanie vyplnenej prihlášky: 20. marec 2024

Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

Forma podania prihlášky:

Prihlášku možno podať:

  1. elektronicky

Konkrétny formulár prihlášky si zákonný zástupca vygeneruje zo školského informačného systému (EduPage), ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.
Návod na podanie prihlášky na SŠ cez edupage (https://help.edupage.org/sk/u646)

Prihlášku musia podpísať obaja zákonní zástupcovia.

Ak má dieťa jedného zákonného zástupcu, alebo ak z objektívnych príčin nie je možné dodať oba podpisy, zákonný zástupca priloží jeden z dokumentov:

  • čestné vyhlásenie, alebo
  • kópiu rozhodnutia súdu.

 

  1. v listinnej podobe

Prihlášku zákonný zástupca vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR.

Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote.

Zákonný zástupca vyhotoví kópiu tlačiva prihlášky a kópie povinných príloh.

Zákonný zástupca kópiu prihlášky podpíše a spolu s prílohami podá poštou alebo osobne strednej škole. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia.

Ak má dieťa jedného zákonného zástupcu, alebo ak z objektívnych príčin nie je možné dodať oba podpisy, zákonný zástupca priloží jeden z dokumentov:

  • čestné vyhlásenie,
  • alebo kópiu rozhodnutia súdu.

Riaditeľka strednej školy bude akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.