Žiacka školská rada

Naša žiacka školská rada pracuje v zložení 5 členov. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy. Členovia sa stretávajú raz za mesiac a podľa potreby. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť. Podáva návrhy na školskú a mimoškolskú činnosť a podujatia, ktoré zároveň pripravuje. Organizuje školské kultúrne a športové akcie, napr. : Imatrikuláciu prvákov, školské turnaje v rôznych športoch, súťažno-zábavné podujatia pri príležitosti Helloween, Mikuláš, Sv. Valentín, Deň učiteľov, Polročná akadémia, Olympijský týždeň. Žiacka školská rada pomáha pri výsadbe kvetov v exteriéri a interiéri školy. Dbá na poriadok v priestoroch školy a na dodržiavanie školského poriadku. Podáva návrhy na zlepšenie organizácie vyučovania.


Koordinátor ŽŠR:

Mgr. Lenka Kurianová

 

Členovia ŽŠR:

1. Erika Gočiková - predsedníčka ŽŠR

2. Karin Vozárová - podpredsedníčka ŽŠR

3. Samuel Hôždala - tajomník

4. Monika Priesterová

5. Patrícia Klementisová

6. Slávka Tóthová

7. Henrieta Horváthová

8. Lukáš Kriak

9. Vojtech Kočiš

10. Stela Kovalčíková

11. Timea Remetová