publikoval admin , štvrtok, 02/06/2022 - 11:33

Naplnenosť študijných odborov po 1. kole prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 k 31. 05. 2022

 

 

Kód ŠO

Názov študijného odboru

Plán prijatých

Prijatí nastúpia

Voľné miesta

2.kolo

2559M

inteligentné technológie

25

25

0

nie

2561M

informačné a sieťové technológie

60

60

0

nie

2573M

programovanie digitálnych technológií

60

60

0

nie

2571K

správca inteligentných a digitálnych systémov

25

18

7

áno

3447K

grafik digitálnych médií

20

20

0

nie

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1 v Košiciach v súlade s § 66 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 01.06.2022 oznamuje, že dňa 21.06.2022 o 8.00 hod. sa v priestoroch školy uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok v súlade s Kritériami a ostatnými podmienkami prijímacieho konania pre prijatie žiakov na denné štúdium do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov pre školský rok 2022/2023.

Voľné miesta – študijný odbor:

2571K správca inteligentných a digitálnych systémov – 7 miest

EDU ID školy 100014987

Prihlášku na vzdelávanie v strednej škole s povinnými prílohami do 2. kola prijímacích skúšok podáva zákonný zástupca uchádzača elektronicky cez informačný systém EduPage alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 1. januára 2022) osobne alebo poštou na adresu školy v termíne do 13.06.2022.

Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Ak má uchádzač jedného zákonného zástupcu, priloží čestné vyhlásenie/kópiu rozhodnutia súdu.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, podpisuje iba jeden zákonný zástupca, o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľke školy spolu s prihláškou.

Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené v prihláške.

Ak to nie je možné, zákonný zástupca uchádzača pripojí k prihláške kópie vysvedčení.

Povinné prílohy prihlášky sú:

  • Uchádzač so zdravotným znevýhodnením – vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.
  • Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky.
  • Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou – potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti.
  • Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza – predkladá len uchádzač, ktorý v prihláške uvádza umiestnenie v olympiáde alebo súťaži.

Riaditeľka školy písomne pozve uchádzačov 5 dní pred termínom prijímacích skúšok.

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok zverejní riaditeľka školy 24.06.2022 na webovej stránke školy www.ostrovskeho.sk.

Riaditeľka školy odošle rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov cez informačný systém EduPage a poštou do 24.06.2022.

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení prijatého žiaka na štúdium v strednej škole je do 29.06.2022.

Potvrdenia o nastúpení sa doručujú cez informačný systém EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo osobne. Potvrdenie o nastúpení podpisujú obaja zákonní zástupcovia.

V Košiciach 01.06.2022

                                                                                        Ing. Elena Tibenská

                                                                                           riaditeľka školy