publikoval admin , pondelok, 09/05/2022 - 11:36

Škola odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí/neprijatí najneskôr do 18.05.2022 (§68 ods.2 školského zákona) cez informačný systém základnej školy Edupage a poštou.

Výsledné poradie uchádzačov bude uverejnené na stránke školy www.ostrovskeho.sk 18.05.2022, samostatne pre každý študijný odbor. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov vopred prideleným číselným kódom, zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

Upozornenie:

Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR budú môcť zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov potvrdzovať nástup doručením potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium od 18.05.2022 do 23.05.2022 (23:59 hod.) – teda v čase, keď majú k dispozícii rozhodnutia o prijatí zo všetkých škôl, na ktoré si podali prihlášku na vzdelávanie.

V období do 18.05.2022 bude zablokovaná možnosť potvrdenia nástupu na strednú školu, nakoľko toto potvrdenie je konečnédôsledok potvrdenia nástupu na jednu školu je strata platnosti rozhodnutí o prijatí na všetky ostatné stredné školy, na ktoré bol uchádzač prijatý. Zákonní zástupcovia majú možnosť dôkladne zvážiť výber školy a rozhodnúť sa pre konkrétnu školu v čase, keď už majú výsledky prijímacieho konania zo všetkých škôl.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača sa môže doručovať cez informačný systém základnej školy Edupage, odoslaním naskenovaného tlačiva e – mailom:

skola@ostrovskeho.sk, poštou na adresu strednej školy alebo osobne na sekretariát školy.

Potvrdenia podpisujú obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že rodičia doručili riaditeľke školy spolu s prihláškou vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden  – v tom prípade podpisuje len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení.

Za včas doručené potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium sa považuje:

a) cez informačný systém Edupage, e – mailom, osobne do rúk zamestnanca strednej školy (sekretariát riaditeľky školy – potvrdené prevzatie podpisom a dátumom prevzatia na rovnopis alebo kópiu potvrdenia) do 23.05.2022 (23:59 hod.),

b) poštovou prepravou, ktoré bolo najneskôr do 23.05.2022 (23:59 hod.), zákonným zástupcom podané na poštovú prepravu.

V prípade, že uchádzač bude prijatý na jednu školu alebo študijný odbor a na druhú školu alebo študijný odbor nebude  prijatý  pre nedostatok miesta , potvrdí  nástup tam, kde je prijatý a môže podať odvolanie voči neprijatiu.

Čo v prípade, ak zákonný zástupca do 23.05.2022 už potvrdil nastúpenia na štúdium na odbor vzdelávania, do ktorého bol prijatý a odvolanie proti neprijatiu do odboru vzdelávania na inej alebo tej istej strednej škole podal až po 23.05.2022 a tomuto odvolaniu bude vyhovené (t.j. uchádzač bude prijatý na základe odvolania) ?

V takomto prípade zákonný zástupca uchádzača bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi strednej školy, na ktorej pôvodne potvrdil nastúpenie na štúdium odboru vzdelávania, zrušenie tohto potvrdenia.

Zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov sa môžu písomne odvolať riaditeľke SOŠIT, Ostrovského 1, Košice v lehote do 5 dní od jeho doručenia.