publikoval admin , piatok, 10/12/2021 - 09:45

Ná základe rozhodnutia  ministra školstva, vedy výskumu a športu SR č. 2021/21911:2-A1810 a podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  prechádzajú žiaci všetkých stredných škôl v rámci SR na dištančnú formu vzdelávania v čase od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021.