publikoval admin , nedeľa, 25/12/2016 - 23:22
6343 M športový manažment

6343 M športový manažment 

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma štúdia: denná

Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

- preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacej skúšky z profilových predmetov, ktoré určí MŠ SR,
- úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:

- úplné stredné odborné vzdelanie
- klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED – 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

odborný manažérsko-ekonomický pracovník v športových kluboch a centrách, kontrolných inštitúciách, v súkromnom podnikaní, v štátnej správe a v službách a poradenstve

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

štúdium v príbuzných odboroch na vysokej škole, pomaturitné štúdium

Profil absolventa:

Absolvent študijného odboru : 6343 športový manažment po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava úplné stredné odborné vzdelanie. Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške. 
Zároveň je kvalifikovaný pracovník, so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný vykonávať kvalifikované manažérsko-ekonomické činnosti v oblasti pohybových aktivít a športu. 
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním s dostatočnou adaptabilitou pre príbuzné odbory, logické myslenie a tiež schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti samostatne a v tíme.