publikoval admin , nedeľa, 10/08/2017 - 22:06
špecialista informačnej bezpečnosti

Nový študijný odbor - špecialista informačnej bezpečnosti

Študijný odbor - špecialista informačnej bezpečnosti reaguje na rozvoj a trendy v oblasti informačných technológií a zvyšujúcu sa potrebu kvalifikovaných odborníkov v oblasti bezpečnosti informačných systémov.

Absolvent študijného odboru -  špecialista informačnej bezpečnosti  získa úplné stredné odborné vzdelanie - trojročným pomaturitným vyšším odborným štúdiom -  ISCED 5B. Výučba v tomto študijnom odbore bude v experimentálnom overovaní od 01.09.2018.

Cieľovou skupinou sú absolventi stredných odborných škôl a gymnázií, podmienkou prijatia je ukončené úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania.

Dokladom o získanej kvalifikácii je Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať  titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“.

Kľúčové oblasti vzdelávania:

  • bezpečnosť počítačových sietí
  • bezpečnosť operačných systémov
  • zabezpečenie komunikácie – kryptovanie, princípy kryptografie
  • uchovávanie a spracovanie dát
  • právne aspekty informačných systémov
  • bezpečnostná politika, audit

Absolvent študijného odboru môže počas štúdia získať niekoľko medzinárodných certifikátov:

  • v oblasti počítačových sietí: CCNA 1 a 2
  • v oblasti bezpečnosti PC sietí: Cybersecurity Essentials, CCNA Security
  • v oblasti operačných systémov: LPIC-1, LPIC-2
  • v oblasti bezpečnosti informačných systémov: príprava na certifikáciu CISSP