publikoval admin , nedeľa, 10/08/2017 - 22:06
špecialista informačnej bezpečnosti

Nový študijný odbor - špecialista informačnej bezpečnosti

 • Nový študijný odbor - špecialista informačnej bezpečnosti reaguje na rozvoj a trendy v oblasti informačných technológií a zvyšujúcu sa potrebu kvalifikovaných odborníkov v oblasti bezpečnosti informačných systémov.
 • Absolvent študijného odboru -  špecialista informačnej bezpečnosti  získa úplné stredné odborné vzdelanie - trojročným pomaturitným vyšším odborným štúdiom -  ISCED 5B. Výučba v tomto študijnom odbore bude v experimentálnom overovaní od 01.09.2018.
 • Cieľovou skupinou sú absolventi stredných odborných škôl a gymnázií, podmienkou prijatia je ukončené úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania.
 • Dokladom o získanej kvalifikácii je Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať  titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“
 • Kľúčové oblasti vzdelávania :
  • bezpečnosť počítačových sietí
  • bezpečnosť operačných systémov
  • zabezpečenie komunikácie – kryptovanie, princípy kryptografie
  • uchovávanie a spracovanie dát
  • právne aspekty informačných systémov
  • bezpečnostná politika, audit