Pracovné pozície

Informácia o voľnom pracovnom mieste

     Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka anglického jazyka s nástupom od 01. 11. 2017

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť,zdravotná spôsobilosť,ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu skola@ostrovskeho.sk  do 08.10.2017. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

     v Košiciach, 21. 09. 2017                                                          

                                                                                                          Ing. Elena Tibenská

                                                                                                             riaditeľka SOŠ