dnes je:23.06.2017   čas:00:08   meniny má:Sidónia   zajtra oslavuje:Ján
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
budova teoretického vyučovania
6343 6 športový manažment
Základné údaje o štúdiu:

Dĺžka štúdia:
4 roky

Forma štúdia:
denná

Študijný odbor je určený pre
chlapcov a dievčatá

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:
- preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacej skúšky z profilových predmetov, ktoré určí MŠ SR,
- úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia:
maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:
- úplné stredné odborné vzdelanie
- klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED – 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
odborný manažérsko-ekonomický pracovník v športových kluboch a centrách, kontrolných inštitúciách, v súkromnom podnikaní, v štátnej správe a v službách a poradenstve

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):
štúdium v príbuzných odboroch na vysokej škole, pomaturitné štúdium


PROFIL ABSOLVENTA:
Absolvent študijného odboru : 6343 športový manažment po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava úplné stredné odborné vzdelanie. Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške.
Zároveň je kvalifikovaný pracovník, so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný vykonávať kvalifikované manažérsko-ekonomické činnosti v oblasti pohybových aktivít a športu.
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním s dostatočnou adaptabilitou pre príbuzné odbory, logické myslenie a tiež schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti samostatne a v tíme.

Zaujímavé odkazy:
Ministerstvo školstva SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školské výpočtové stredisko
Projekt Infovek Slovensko
Košický samosprávny kraj
Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist