dnes je:23.06.2017   čas:00:11   meniny má:Sidónia   zajtra oslavuje:Ján
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
budova teoretického vyučovania
8283 M reklamná tvorba
Stupeň vzdelania:
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Dĺžka štúdia:
4 roky

Forma štúdia:
denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:
- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,
- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia:
maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:
ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
oblast prípravy a realizácie vizuálnej reklamy v printových a digitálnych médiách, multimediálnych štúdiách a v internetovej komunikácií.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):
ISCED 4 - pomaturitné štúdium, ISCED 5 - vysokoškolské štúdium najmä technického smeru

Vstupné požiadavky na štúdium:
Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri posudzovaní uchádzačov o štúdium sa berie do úvahy prospech a správanie na základnej škole, výsledky z matematiky a slovenského jazyka, MONITOR-9, prípadne úspechy v súťažiach pri splnení predpokladaných zdravotných požiadaviek. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sa každoročne prehodnocuje a zverejňuje v súlade so zákonom.

Profil absolventa:
Študijný odbor vhodný najme pre výtvarné nadaných chlapcov a dievcatá, ktorí chcú uplatnit svoje schopnosti, estetické cítenie a kreativitu v oblasti prípravy a realizácie vizuálnej reklamy v printových a digitálnych médiách, multimediálnych štúdiách a v internetovej komunikácií. Popri tlacovej reklame sa zoberá i tvorbou webových stránok, multimediálnych prezentácií, videosekvencií a 3D grafiky. Dôraz je kladený na šírenie reklamy formou dynamických webových stránok s podporou redakcných systémov. V oblasti multimediálnych prezentácii sa žiaci venujú tvorbe animovaných reklamných bannerov a interaktívnych multimediálnych prezentácií. Vzhladom k súcasným trendom vývoja modernej reklamy sa odbor špecializuje na spracovanie reklamnej grafiky v 3D podobe a jej následné spracovanie vo forme vizualizácií animácií. Odborné vzdelávanie tvorí výtvarná teória a fotografia , s nadväznostou na ateliérovú tvorbu. Žiaci pracujú s klasickými výtvarnými technikami, digitálnou fotografiou. Cielom praktickej prípravy je získat a aplikovat zrucnosti v oblasti estetiky a umeleckej stránky výsledného reklamného diela. Predmet fotografia sa zameriava na produktovú, módnu, reklamnú a reportážnu fotografiu.


Zaujímavé odkazy:
Ministerstvo školstva SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školské výpočtové stredisko
Projekt Infovek Slovensko
Košický samosprávny kraj
Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist