dnes je:23.06.2017   čas:00:11   meniny má:Sidónia   zajtra oslavuje:Ján
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
budova teoretického vyučovania
3658 4 mechanik stavebnoinštalačných zariadení
Základné údaje o štúdiu:

Dĺžka štúdia:
4 roky

Forma štúdia:
denná

Študijný odbor je určený pre:
chlapcov

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:
- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,
- úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia:
maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
- vysvedčenie o maturitnej skúške
- výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
- v technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva
- v stavebných firmách vykonáva inštalácie rozvodov ústredného vykurovania, plynu, kanalizácie a vody, vrátane opráv

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):
- vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych študijných programoch na stavebnej fakulte a v príbuzných odboroch vzdelávania na vysokých školách
- pomaturitné štúdium

PROFIL ABSOLVENTA:
kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať technicko–hospodárske funkcie v oblasti stavebníctva, ale i v ostatných odvetviach hospodárstva a tiež kvalifikovane vykonávať manuálne odborné činnosti, ktoré súvisia s realizáciou, udržiavaním a opravovaním technického zariadenia budov, môže zastávať hlavne funkcie technologického, prevádzkového, obchodno-servisného, ale tiež robotníckeho charakteru.

Absolvent musí byť adaptabilný, schopný získavať nové informácie, ďalšie vedomosti a zručnosti, využívať ich vo svojej práci, mať trvalý záujem o sledovanie vývoja vo svojom odbore Pre kvalifikovaný výkon odborných činností má potrebné všeobecné vzdelanie a široký odborný profil, ktoré mu umožňujú byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov, schopný pracovať samostatne aj v tíme, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry. Absolvent musí ovládať dôležité manuálne zručnosti a cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s pracovnoprávnymi normami spoločnosti, zásadami morálky a demokracie, je pripravený aj na pomaturitné štúdium a vysokoškolské vzdelávanie, najmä v príbuzných študijných odboroch.

Zaujímavé odkazy:
Ministerstvo školstva SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školské výpočtové stredisko
Projekt Infovek Slovensko
Košický samosprávny kraj
Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist