Rada školy

Zloženie Rady školy pri SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach

 

Predsedníčka: Ing. Marcela Timková – zástupkyňa pedagogických zamestnancov školy

Členovia:


MUDr. Renáta Lenártová, PhD., poslankyňa KSK, nám. primátora mesta Košice

JUDr. Jaroslav Hlinka, poslanec KSK, starosta MČ Košice – Juh

Ing. Štefan Kandráč, delegovaný zástupca KSK, vedúci odboru školstva KSK

Ing. Ladislav Lúchava, delegovaný zástupca KSK za SOPK

Alena Horenská, zástupkyňa rodičov žiakov školy

Gabriela Hudáková, zástupkyňa rodičov žiakov školy

Mgr. Diana Susová, zástupkyňa rodičov žiakov školy

Ing. Peter Tokoš, zástupca pedagogických zamestnancov školy

Bc. Ida Kerekešová, podpredseda RŠ, zástupkyňa nepedagog. zamestnancov školy

Patrícia Klementisová, zástupkyňa žiakov školy

 

Pozrite si štatút Rady školy