Prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 prijímame 174 uchádzačov do 7 tried 1. ročníka denného štúdia v študijných odboroch:Študijné odbory:

kód a názov odboru, plánovaný počet žiakov a tried

2561 M informačné a sieťové technológie (chlapci + dievčatá) 60 žiakov/2 triedy 
8283 M reklamná tvorba (chlapci + dievčatá) 15 žiakov/0,5 triedy 
6343 M športový manažment (chlapci + dievčatá) 10 žiakov/0,5 triedy 
3918 M technické lýceum - realitné maklérstvo (chlapci + dievčatá) 10 žiakov/0,5 triedy 
3918 M technické lýceum - inteligentné systémy (chlapci + dievčatá) 12 žiakov/0,5 triedy 
2682 K mechanik počítačových sietí (chlapci + dievčatá) 36 žiakov/ 1,5 triedy 
3447 K grafik digitálnych médií (chlapci + dievčatá) 21 žiakov/ 1 trieda 
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení (chlapci) 10 žiakov/ 0,5 triedy

 

Termíny prijímacích skúšok:


Talentové skúšky - 28. marec 2017(utorok) 

1.kolo (netalentové odbory):
9.máj 2017(utorok) - 1.termín
11.máj 2017 (štvrtok) - 2.termín

2.kolo - 20.jún 2017 (utorok)Oznam pre žiakov ZŠ – uchádzačov o štúdium

V prípade uchádzača so ŠVVP, ktorý je vedený na ZŠ ako začlenený (integrovaný) je potrebné, aby sa zákonný zástupca pred podaním prihlášky oboznámil s podmienkami vzdelávania žiakov so ŠVVP jednotlivých študijných odborov na našej škole a individuálne konzultoval druh ŠVVP s riaditeľkou strednej školy. Škola si vyhradzuje právo dat posúdiť kontaktnej špeciálnej pedagogičke SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach vhodnosť vzdelávania vo zvolenom odbore na základe doloženej dokumentácie (aktuálna správa o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení) a či dokáže vytvoriť podmienky pre vzdelávanie uchádzača v príslušnom študijnom alebo učebnom odbore.

Termíny konzultácií: 

• talentový odbor: 

8283 M reklamná tvorba 

od novembra 2016 do 20. januára 2017

• ostatné odbory - od novembra 2016 do 15. marca 2017

Príloha č. 1 Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 
 


Kritériá pre overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a podmienky prijatia na štúdium pre školský rok 2017/2018

 

Riaditeľka školy v zmysle §65 zákona c.245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR c.65/2015 o stredných školách určuje tieto kritériá a podmienky prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia v odbore, ktorý si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 

8283 M reklamná tvorba (chlapci + dievčatá).

Kritériá pre overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a podmienky prijatia 

Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov 9. ročníka ZŠ na denné štúdium do prvého ročníka na SOŠ, Ostrovského 1, Košice pre školský rok 2017/2018