Pracovné pozície

Informácia o voľnom pracovnom mieste  

    Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka elektrotechnických predmetov a informatiky s nástupom od 01. 09. 2018.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Odborné požiadavky:  

znalosť operačných systémov ( Windows, Linux)

znalosť programov MS Office na úrovni experta

znalosti z oblasti elektroniky a elektrického merania

znalosti na úrovni CCNA 1 – CCNA 2, Certifikát CISCO CCNA 1 – CCNA 4 výhodou

administrácia UNIX/Linux – základy

administrácia LAN/WAN

Osobnostné predpoklady:                            

komunikačné schopnosti

analytické a logické myslenie

zmysel pre detail

kreativita

proaktívny prístup

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR (v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov – od 690 eur)

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Životopis

Kópiu dokladov o vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu skola@ostrovskeho.sk  do 28.06.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

v Košiciach, 22. 06. 2018

                                                                                                          Ing. Elena Tibenská

                                                                                                             riaditeľka SOŠ

 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka anglického jazyka s nástupom od 01. 09. 2018

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Životopis

Doklady o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR (v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov – od 690 eur)

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu skola@ostrovskeho.sk  do 28.06.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

    v Košiciach, 22. 06. 2018

                                                       

                                                                                                          Ing. Elena Tibenská

                                                                                                             riaditeľka SOŠ

 

 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka elektrotechnických predmetov s nástupom od 01. 09. 2018.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Odborné požiadavky:  

znalosť operačných systémov ( Windows, Linux)

znalosť programov MS Office na úrovni experta

znalosti z oblasti elektroniky a elektrického merania

Osobnostné predpoklady:                            

komunikačné schopnosti

analytické a logické myslenie

zmysel pre detail

kreativita

proaktívny prístup

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR (v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov – od 690 eur)

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Životopis

Kópiu dokladov o vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu skola@ostrovskeho.sk  do 28.06.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

v Košiciach, 22. 06. 2018

                                                                                                          Ing. Elena Tibenská

                                                                                                             riaditeľka SOŠ

 

 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka občianskej náuky s nástupom od 01. 09. 2018

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Životopis

Doklady o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR (v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov – od 690 eur)

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu skola@ostrovskeho.sk  do 28.06.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

 v Košiciach, 22. 06. 2018

                                                         

                                                                                                          Ing. Elena Tibenská

                                                                                                             riaditeľka SOŠ