Pracovné pozície

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka informatiky s nástupom od 01.09.2017.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Odborné požiadavky:  

Počítačové znalosti – používateľ:                Microsoft Word – pokročilý

                                                                       Microsoft Excel - pokročilý

                                                                       Microsoft Powerpoint – pokročilý

                                                                       Microsoft Outlook – pokročilý

Počítačové znalosti – počítačové siete:        znalosti na úrovni CCNA 1 – CCNA 2

                                                                       Certifikát CISCO CCNA 1 – CCNA 4 výhodou

Počítačové znalosti – administrátor:          administrácia UNIX/Linux – základy

                                                                       administrácia LAN/WAN - pokročilý

Osobnostné predpoklady:  komunikačné schopnosti, analytické a logické myslenie, zmysel pre detail, kreativita, proaktívny prístup

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania, Životopis, Kópiu dokladov o dosiahnutom vzdelaní, Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na

adresu skola@ostrovskeho.sk  do 28.08.2017. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

v Košiciach, 21. 08. 2017

                                                                                                          Ing. Elena Tibenská

                                                                                                             riaditeľka SOŠ