Certifikáty

Image removed.

Utorok 29. apríla 2008 sa výrazne zapíše do histórie Strednej odbornej školy, Ostrovského 1 v Košiciach. Po úspešnom absolvovaní certifikačného procesu v súlade s normou STN EN ISO 9001:2008 slávnostne prevzalo ako prvá SOŠ na Slovensku certifikát systému riadenia spoločnosti pre činnosť „Výchova a vzdelávanie“. Certifikát je potvrdením toho, že ocenená škola si osvojila myšlienku vzťahov medzi školou a jej zákazníkmi, teda žiakmi a ich rodičmi, ako neodmysliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Vychádza z princípu, že jedine pri takomto chápaní komplexnosti im môže vyhovieť a dosahovať stále vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania.

Image removed.

Certifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v niektorých z programov: ALFA - jednoduché účtovníctvo, OMEGA – podvojné účtovníctvo, OLYMP - mzdy a personalistika, CENKROS plus - oceňovanie a riadenie stavebnej výroby. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Certifikát by mali získať iba tí žiaci a účastníci kurzov, ktorí dosiahli z maturitnej skúšky v programe alebo praktickej skúšky v programe známku 1 (výborný) alebo 2 (chválitebný).